ADLIGATOVA ZBIRKA PORODICE GARAŠANIN DOSTUPNA JAVNOSTI

Zbirka porodice Garašanin u Udruženju za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju „Adligat“ oboga?ena je za više stotina dokumenata, me?u kojima se naro?ito isti?e 30 pisama predsednika srpske vlade Milutina Garašanina (1843-1898), pismo predsedniku SANU Stojanu Novakovi?u, pisma Milenka Vesni?a, kao i fotografije iz života ove zna?ajne srpske porodice. Celokupna zbirka sa više od 700 dokumenata, pisama i fotografija po prvi put je sada dostupna javnosti.

„Porodica Garašanin jedna je od najvažnijih porodica moderne srpske istorije koja je Srbiji, pored slavnog Ilije Garašanina, podarila još ?itav niz važnih i uglednih politi?ara i nau?nika. Njihova li?na arhiva bila je rasuta i mi je, strpljivo, sakupljamo, otkupljujemo ili dobijamo na poklon deo po deo – ve? deset godina. Slede?i korak je na istori?arima, da ovu zbirku detaljno istraže, a mi nemamo sumnje da ?e važni podaci o našoj istoriji isplivati iz obimne dokumentacije koja je nastajala izme?u 1845. i 1945. godine. Zna?ajan deo arhive Udruženju je poklonio književnik Goran Nedeljkovi?. Arhiva do sada nije bila poznata niti dostupna javnosti“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Adligata.

U Zbirci porodice Garašanin može se videti jedna beleška Ilije Garašanina (1812-1874) predsednika Vlade, ustavobranitelja, tvorca „Na?ertanija“, jednog od najzna?ajnijih srpskih državnika XIX veka, kao i jedno pismo ispravljano njegovom rukom, priznanice na njegovo ime i pisma koja su njemu upu?ivana.

Najve?i deo gra?e pripadao je sinu Ilije Garašanina, Milutinu, koji je tako?e bio izuzetno zna?ajan državnik, predsednik vlade, predsednik Narodne skupštine, ministar u više vlada, te osniva? i predsednik prve politi?ke stranke u Srbiji. Milutin je poznat i kao u?esnik prvog telefonskog razgovora u Srbiji na relaciji Beograd – Niš 1886. sa kraljem Milanom.

Dobijena je i zna?ajna arhiva dr Vladimira Garašanina, pravnika, oficira, u?esnika Kumanovske bitke i Prvog svetskog rata, pa je njegova dokumentacija vezana za ove ratove naro?ito interesantna, uklju?uju?i deo njegovog ratnog dnevnika iz 1914. godine.

U zbirci porodice Garašanin nalazi se i velika francuska enciklopedija u 20 tomova, koju je Milutin Garašanin držao u svojoj kancelariji u vreme dok je bio predsednik vlade.