ALIZEE DE PIN STVARA STRIP ALBUM U PANČEVU

Alizee de Pin bi?e prva francuska rezidentkinja u Pan?evu, u okviru konkursa Ukrštene umetni?ke rezidencije izme?u Srbije i Francuske u oblasti stripa.

Ovu odluku je donela komisija iz Srbije nakon uvida u portfolio i predlog projekta tri kandidatkinje iz užeg izbora komisije iz Angulema, kao i razmatranja motivacionih pisama i biografija kandidatkinja.

Alizee De Pin razvija?e na rezidenciji svoj novi projekat, strip album od 120 strana, koji govori o nuklearnoj katastrofi po scenariju Jean-François Julliarda, direktora „Greenpeace“ organizacije u Francuskoj. Kako ocenjuje komisija, njeni radovi su usko povezani sa aktuelnom stvarnoš?u, svakodnevnim životom autorke i iskustvima koje sti?e kroz putovanja i upoznavanje sa novim ljudima i mestima. 

Alizee De Pin zainteresovana je u svom radu za istraživanja socijalne, politi?ke i ekološke lokalne scene u Pan?evu i Srbiji. Njene projekte odlikuje ?esta saradnja sa nau?nicima, istraživa?ima i novinarima na razli?itim temama koje se ti?u savremenog života.  S obzirom da do sada nije imala prilike da poseti Srbiju, komisija smatra da ?e povezivanje sa lokalnom strip scenom i upoznavanje sa industrijskim nasle?em grada Pan?eva, imati uticaja na Alizein aktuelni projekat, kao i budu?i aktivisti?ki rad u oblasti stripa.

Povodom dolaska u Pan?evo na rezidencijalni boravak, Alizee de Pin je rekla da se prijavila jednim delom kako bi saznala više o srpskoj sceni stripa, gde joj je do sada najpoznatiji autor bio Aleksandar Zograf. “Ne sumnjam da postoji još mnogo uzbudljivih autora za koje ?u mo?i da saznam, a tako?e sam veoma raspoložena da se upoznam sa kulturom stripa u Srbiji, bilo da se radi o istoriji ili savremenoj sceni. Tako?e me zanima da istražim srpski folklore i njegove vizualne oblike, budu?i da me je oduvek interesovao na?in na koji tradicionalni oblici i šabloni uti?u na umetnost, knjige i stripove”, istakla je autorka.

“Tako?e, ose?am da ?e mi rezidencija u Pan?evu dati novu perspektivu Evrope. Raditi negde je sjajan na?in da se upoznate sa mestom i iskusite njegove osobene kvalitete. Veoma sam uzbu?ena što ?u imati šansu da istražim ovaj grad, Srbiju i susedne zemlje i otkrijem kako ?e oni uticati na moj rad i ta?ku gledišta. Radujem se upoznavanju sa lokalnom scenom”, dodala je Alizee De Pin.

 Odabranoj kandidatkinji ?e biti obezbe?en smeštaj i atelje u Pan?evu, uz stipendiju i pokrivene putne troškove. Rezidentkinja ?e svoje radove izložiti na Nova Festivala u Pan?evu, koji ?e se u ovom gradu održati tokom decembra ove godine.

Dragana Radanovi? bi?e prva rezidentkinja iz Srbije u Ku?i autora u Angulemu u Francuskoj. Ovu autorku odabrala je stru?na komisija u Francuskoj, konstatuju?i kako je pri?a i ugao kojim je autorka odabrala da je ispri?a interesantan i da ga vredi razvijati u okviru rezidencije. Radanovi? je za konkurs prijavila projekat “Nova slika detinjstva – eksperimenti”, koji istražuje konstrukciju detinjstva u stripovima i pronalazi nove na?ine pripovedanja o tom životnom periodu.