BETOVEN ZA ROĐENDAN KOLARCA

Spektakularnim koncertom Hora i Simfonijskog orkestra RTS 4. februara bi?e obeležen 91. ro?endan Velike dvorane Kolar?eve zadužbine, koja je davne, 1932 godine otvorila vrata Beogradskoj filharmoniji kojom je tog dana dirigovao Stevan Hristi?. 

Povodom 91. ro?endana Velike dvorane 4. februara u 20 ?asova bi?e izvedeno jedno od najmonumentalnijih dela muzi?ke istorije – Deveta simfonija Ludviga van Betovena. Kao solisti na koncertu ?e nastupiti sopran Sonja Šari?, alt Jelena Kon?ar, tenor Stevan Karanac i bas Goran Krneta, a dirigova?e Srba Dini?.

Devetoj simfoniji pripada sasvim jedinstveno mesto ne samo u Betovovom opusu, ve? u razvoju simfonijske muzike uopšte. Iako delo zvukom ukazuje da je u pitanju sve?ana kompozicija, Romen Rolan je primetio da njena “sve?anost” nije samo u muzici, ve? da njeno izvo?enje, samo po sebi, predstavlja istinsku  sve?anost.

Monumentalnost joj svakako daje ?etvrti stav u kojem je kompozitor prvi put uveo hor u simfonijsko ostvarenje. Za tu priliku Betoven je odabrao ?uvenu Odu radosti nema?kog poete i pisca Fridriha Šilera, ?iji je tekst adaptirao, biraju?i delove koji su imali snažnu poruku.

Njih pevaju solisti i horski ansambl, ostvaruju?i deonice kroz koje kompozitor, glasom kao najprefinjenijim ali i emocionalno najsnažnijim instrumentom, slavi ?oveka, ljudsku zajednicu koja ?vrsto stoji na ovozemaljskom tlu, žele?i da bezvremenim re?ima Šilerove Ode pošalje poruku mira me?u svim narodima.

Interesantno je da je na premijeri u Be?u dirigovao li?no Betoven, koji se u toj ulozi pojavio posle 12 godina. Iako ve? zna?ajno narušenog sluha, on je do tada najve?i izvo?a?ki ansambl predvodio, vo?en unutrašnjim ritmom, ali i sjajnim muzi?arima, koji su i sami bili poneti ?injenicom da pred njima stoji jedan od najve?ih stvaralaca tog vremena. U publici, sa divljenjem, slušali su ga mladi Franc Šubert i Karl ?erni.