ČAČANSKA RODNA – RIZNICA KULTURE 2023

„?a?anska Rodna“ slogan je grada ?a?ka koji je proglašen  Nacionalnom prestonicom kulture 2023. godine.

Predstavljanje najzna?ajnihih delova programa 2023. godine, koji uklju?uju novu infrastrukturu i gradske kulturne celine, održano je 12. decembra 2022. u Kulturnom centru ?a?ka uz prisustvo brojnih predstavnika medija i li?nosti iz kulturnog života Srbije.

Okupljenima su se obratili Maja Gojkovi?, potpredsednica vlade i ministarka kulture u Vladi Srbije i Milun Todorovi?, gradona?elnik ?a?ka.

„Titula prve nacionalne prestonice kulture istovremeno je priznanje, koje podsti?e i jedinstvena prilika za ?a?ak da entuzijazmom, vizijom i ozbiljnim ulaganjima, napravi suštinski iskorak i bude prepoznat kao nacionalni centar razvoja kulture“, naglasila je ministarka kulture.

„Grad pod Jelicom, koji su proslavili Nadežda Petrovi?, Vladislav Petkovi? Dis, Branko V. Radi?evi?, ali i muzi?ari Bora ?or?evi? i Radomir Mihailovi? To?ak, glumica Sonja Savi? i mnogi drugi, mesto je u kome se prepli?u tradicionalno i moderno. On je i grad košarke, koji je oduvek bio svoj i poseban, i pre svega otvoren prema svima. Uverena sam da ?e i u 2023. godini biti dobar doma?in i da ?emo zajedno slaviti kulturu i promovisati ono najbolje što ?a?ak ima“, poru?ila je ministarka kulture.

“Slede?a godina je 175 godina od prvog ?italaštva u našem gradu, 75 godina  od osnivanja kompanije “Sloboda”, 60 godina od “Disovog prole?a”, 50 godina od po?etka izlaska važnog ?asopisa “Gradac”, 30 godina od Otvorene knjige Balkana, zatim su tu “Krug”,  “Umetnost i papir”, sve ono što se baštinilo vekovima i decenijama rekao bih da se implementira i unapre?uje u narednoj 2023. godini. Sve ono što su naši prethodnici radili i uradili  na nama je da unapredimo, da napravimo postoje?e manifestacije važnijim, bitnijim, vidljivijim, a nove mlade talente da podržimo i da im pružimo vetar u le?a i oslonac”, rekao je gradona?elnik ?a?ka, Milun Todorovi?.

Idejni koncept „?a?anske Rodne“ zasniva se na vrednostima koje ?ine ljudi ?a?ka koji su kroz istoriju formirali kulturni profil grada, mnogobrojnim li?nostima koje su ro?enjem, životom i stvaranjem vezane za ?a?ak. ?a?ak je poznat kao  grad Nadežde Petrovi?, Vladislava Petkovi?a Disa, Tanaska Raji?a, Sonje Savi?, vojvode Stepe, Puriše ?or?evi?a, Dragana Ki?anovi?a, Željka Obradovi?a i mnogih drugih zna?ajnih li?nosti iz istorije, kulture i sporta.

„?a?anska Rodna”  tokom 2023. godine bi?e predstavljena  kroz ?etiri podteme koje zajedno stvaraju  jednu celinu, tj. sublimiraju kulturni profil grada: „Na Slobodi”, „Na Moravi“, Na raskrš?u“, „Na kaldrmi”. Svaka od njih na osoben na?in prikazuje najvažnije elemente teku?e kulturne produkcije, ali i bogatstvo nacionalne i zavi?ajne baštine.

Celina „Na Slobodi” odnosi se na unapre?enje infrastrukture ?ime ?e ?a?ak dobiti jedno potpuno novo lice.

Obuhva?ene su Ulica Župana Stracimira, šetalište koje odiše istorijom i trajanjem, rekonstrukcija   Ulice Cara Dušana uz prate?a parterna ure?enja objedini?e muzejsko galerijski kompleks postoje?ih i novih ustanove kulture u jedinstven prostor koji posetiocu pruža priliku da poseti 2 galerijske i 3 muzejske postavke. 

U planu su, izme?u ostalog,  slede?i programi:
·         Obezbe?ivanje prostora za Stalnu postavku Umetni?ke galerije “Nadežda Petrovi?”
·         Trg Nadežde Petrovi?
·         Otvaranje Muzeja poezije kao nove bibliote?ke celine u okviru  Gradske biblioteke u ?a?ku
·         Me?unarodni festival ANIMANIMA 2023 – koji promoviše umetnost animacije i predstavlja  referentna imena savremene animacije
·         Specijalizovana izložba za slepa i slabovida lica u saradnji sa Tiflološkim muzejem iz Zagreba, jedinom ustanovom ovog tipa u regionu
·         Dramski komad o Vojvodi Stepi Stepanovi?u
·         Modna revija kolekcije inspirisane znamenitim ženama Srbije, dizajnerke Sla?ane Pantovi? – PS Fashion

Celina „Na Moravi“ obuhvata brojne projekte, me?u kojima su:

·         Muzej košarke, smešten u zgradi najstarijeg Sokolskog doma u Srbiji
·         Legat Branka V.Radi?evi?a: preko 3.000 knjiga, mnogobrojnih rukopisa, fotografija, li?nih predmeta, nagrada, umetni?kih slika i nameštaja na trajnom ?uvanju dato je ?a?anskoj biblioteci.
·         Volonterski centar – koji ima ulogu da pruži podršku organizatorima kulturnih programa tokom trajanja prestonice, ali i kasnije.
·         Sabor frulaša „Oj, Moravo“ koji decenijama  afirmiše i popularizuje sviranje na fruli, i lider je u zaštiti  muzi?kog i folklornog nasle?a srpskog naroda
·         Me?unarodni festival folklora „EtnoFest“  koji okuplja kulturno-umetni?ka društva iz Srbije ali i sveta, Kolumbije,Meksika,  Amerike, Kine …

?injenica je da je ?a?ak, grad u centru Srbije, nekada velika raskrsnica, u jednom trenutku ostao u zape?ku, ali  zahvaljuju?i novom auto-putu ponovo je  važna raskrsnica . Tema “Na Raskrš?u” je vezana i za razvoj infrastrukture.  Ova celina, izme?u ostalog, obuhvati?e:
·         Revitalizaciju Rimskih termi u centru grada i  njihovo integrisanje u gradsko šetalište
·         Jubilej: 50 godina ?asopisa „Gradac“, ?asopisa koji je davno prevazišao lokalne i nacionalne okvire, upisuju?i se me?u me?unarodno najpoznate naslove periodike koji nastaju u Srbiji.
·         “Voz kulture”, koji povezuje ?a?ak kao prestonicu kulture sa Beogradom kao prestonicom Republike Srbije, i nekoliko gradova, sa ?a?kom povezanih železni?kom prugom: ?a?ak-Požega-Užice-Valjevo-Beograd
·         Muzi?ki spektakl ROK OPERA – kada ?e Prestonica kulture ugostiti Hor i Orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Novosadski Big Bend.
·         Sonjin septembar – izložbeno – rezidencijalni program posve?en glumici Sonji Savi?
·         Koncert klasi?ne muzike na otvorenom i jubilej ?a?anske muzi?ke škole
·         Kulturna renasansa Ov?ar Banje sa fokusom na duhovne sadržaje primerene ” Srpskoj Svetoj Gori”
·         21. DANI FOTOGRAFIJE U SRBIJI – ?A?AK 2023, u potpunosti su posve?eni višestruko nagra?ivanom autoru Vojislavu Voju Peštercu, sa samostalnom retrospektivnom izložbom

Celina “Na kaldrmi” posve?ena je  urbanom životu, ali i se?anju na kulturu i zabavu u starom ?a?ku, izdavajaju se programi:
·         AR vremeplov – prezentovanje istorije grada kroz upotrebu savremene tehnologije
·         ?a?anski rasadnik – program koji je posve?en poznatim i manje poznatim stvaraocima koji poti?u iz ?a?ka, i pri?a o njihovim uspesima.
·         Pozorišna predstava o Sonji Savi? u režiji Andraša Urbana, u saradnji sa Bitef teatrom iz Beograda
·         KARUSEL – festival ambijentalne i etno muzike
·         Otvaranje etnološke postavke „Gradska Ku?a“, u Hadži?a, odnosno Virerovoj ku?i. Ovaj vredan spomenik srpske gra?anske kulture,  predstavi?e enterijer gra?anske ku?e sa kraja 19. veka  i vredne predmete koji su ?inili život gra?anskog ?a?ka ovog perioda.
·         Pri?a o gastronomiji i seminar o hrani kao nematerijalnom kulturnom nasle?
·         Festival DUK i oslikavanje silosa na ulasku u grad  – Dani Urbane kulture u ?a?aku
·         “Naši Romi”, prezentacija romskog nematerijalnog kulturnog nasle?a – praznik Bibija
·         Program: Rakija (stavljena na Uneskovu listu) kao element nematerijalnog kulturnog nasle?a u okviru manifestacije “Smotra najboljih srpskih šljivovica” koju organizuje Institut za vo?arstvo iz ?a?ka
·         “Korzo” – zamišljen kao celodnevni multimedijalni program na više lokacija  koji je sastavljen iz nekoliko delova u okviru koga ?e biti predstavljen stari ?a?ak.
·         PRI?A – (Pivo, rok n’ rol i ?a?ak) Festival doma?ih i stranih rok bendova