CERAK VINOGRADI – KULTURNO DOBRO SRBIJE

U ?etvrtak 22. aprila u Beoizlogu Kulturnog centra Beograda, u okviru programa 16. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture bi?e prikazan vizuelni podsetnik „Naselje Cerak Vinogradi kulturno dobro Republike Srbije“ autorke Milenije Maruši?. Ovaj podsetnik se sastoji od materijala koji je pripreman 2019. godine u okviru edicije „Trilogija 2019“, a realizuje se u saradnji sa IAUS – Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Naselje Cerak Vinogradi je obeležilo arhitektonsku 2019. godinu, kada je proglašeno za kulturno dobro Republike Srbije (18. januar 2019.) kao jedino zašti?eno naselje savremene arhitekture u ovom delu Evrope i jedno od tri u Evropi.

Tako?e je izabrano, selekcijom iz obimne gra?e, za izlaganje u Muzeju moderne umetnosti MoMA u Njujorku, u okviru izložbe „Betonska utopija ? arhitektura Jugoslavije 1948?1980“ (15. juli 2018 -18. januar 2019.)

Nakon završene izložbe, (27. avgust 2019.) odabrano je za stalnu kolekciju Muzeja, kao jedno od dva dela iz Srbije, ?ime je potvr?en njegov status nacionalnog i internacionalnog kulturnog nasle?a.

 

“Glavni cilj ovog podsetnika je apel nadležnima da shodno statusu naselja koje predstavlja nacionalnu baštinu preduzmu odgovaraju?e mere kako bi se naselje revitalizovalo, održavalo i dovršilo izgradnjom projektovanih, a nerealizovanih sadržaja neophodnih „gradi?u“ od 15 hiljada stanovnika. U tu svrhu, zajedno sa stanovnicima naselja sa kojima smo, u stalnom, 40 godina dugom, kontaktu i saradnji u julu 2019. godine sa?inili smo dokument pod nazivom „Razvojna strategija rekonstrukcije, revitalizacije i modela upravljanja u naselju Cerak Vinogradi“. Dokument je prosle?en nadležnima po?ev od opštine, preko grada do republike. Za sada je ostao bez odgovora“, kaže arhitekta Milenija Maruši?, ?lanica autorskog tima koji je projektovao v naselje..

Milenija Maruši? je završila Gimnaziju u Valjevu i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. Vode?i je projektant i stru?ni savetnik u Institutut za arhitekturu i urbanizam Srbije, ?lan Akademije arhitekture Srbije, ?lan Arhitektonske sekcije ULUPUDS-a. Zajedno sa Darkom Maruši?em u?estvovala je na više autorskih arhitektonsko urbanisti?kih konkursa i realizovala više desetine objekata i prostornih celina.

Naselje Cerak Vinogradi je nastajalo na krajnjoj periferiji Beograda. Realizacija projektnog programa podrazumevala je gra?enje novog gradi?a na brdu za 15.000 stanovnika u 3.650 stanova, na teritoriji od 93 hektara.  Autorski tim Darko i Milenija Maruši? sa Nedeljkom Borovnicom za deo naselja Cerak 1, radio je projekte u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije. Gra?enje zapo?eto 1978. godine trajalo je 10 godina, uz stalno prisustvo projektanata na gradilištu.

Šesnaesto izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA bi?e održano od 22. aprila do 20. maja 2021. u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je Beogradska škola stanovanja, koja svojom širinom obuhvata brojne podteme.

Foto: BINA promo