DA LI EXIT OSTAJE U SRBIJI?

Svi srpski mediji su (po starom dobrom obi?aju) objavili agencijsku vest da “EXIT definitivno ostaje u Novom Sadu”.

Postoji samo jedan problem: nije u pitanju zaklju?ak nakon sastanka, nego prognoza aktuelnog gradona?elnika Srpske Atine, Miloša Vu?evi?a.

Kao što je poznato, prošle nedelje su mnogi mediji u regionu (jer ovde se ne sme pisati o problemima, živimo u zlatno doba) objavili informaciju da “usled krize izazvane pandemijom coronavirusa organizatori EXIT festivala razmatraju selidbu iz Srbije”.

Sedam dana kasnije, Miloš Vu?evi? je organizovao sastanak sa predstavnicima festivala a potom izjavio:

“Zna?aj EXIT-a za turizam i me?unarodni imidž Novog Sada i Srbije je nemerljiv i zato poru?ujem svojim dragim kolegama u regionu da ?e Egzit zauvek ostati novosadski”.

Interesantno je da organizatori ovog festivala strateški nisu potvrdili izjavu prvog ?oveka Novog Sada. Samo su “izrazili zajedni?ku želju da Egzit nastavi sa razvojem festivala u Novom Sadu i Srbiji”. Barem tako prenose agencije.

Istina, festival EXIT je i ove godine uspešno radio na svom imidžu: ostvario je strateško partnerstvo sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija ?ime je, kako re?e Vu?evi? “i u ovakvoj godini u kojoj je njihova osnovna delatnost prakti?no izbrisana, našao na?in da nas ponovo u?ini ponosnim…”

Osniva? festivala Dušan Kova?evi? upozorio je da je doma?a muzi?ka i manifestaciona scena pred nestajanjem i predložio gradona?elniku Novog Sada da se zauzme da i drugi gradovi u zemlji podrže svoje manifestacije kao što je to u?inio Novi Sad, koji uprkos pandemiji nije umanjio davanja za kulturu i turizam.

“Drago mi je što smo uz veoma teške rezove i pre svega fanati?nim radom ove godine uspeli da sa?uvamo radna mesta, a to nisu samo brojke i statistika, ve? živi mladi ljudi koji vole svoj grad, žele da ostanu da žive u njemu i da rade neumorno kako bi nastavili da ga proslavljaju na me?unarodnoj sceni”, zaklju?io je direktor i osniva? EXITa.

EXIT je od osnivanja do danas doma?oj turisti?koj privredi doneo više od 200 miliona evra, a slede?ih 200 miliona zarade se o?ekuje do 2030. godine, dok se vrednost promocije Srbije ?esto navodi kao “neprocenjiva”.