DEČJI CRTAĆI NA POŠTANSKIM MARKAMA

Za manifestaciju „Muzeju za 10“, koja se ove godine održava po sedmi put pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije PTT muzej, Muzej knjige i putovanja Udruženja Adligat i Srbijamarka organizovali su posebnu izložbu „De?ja filatelija“.

Izvanredna zbirka sa crta?ima i bajkama na poštanskim markama koja je po prvi put prikazana javnosti sakupljana je 30 godina i sadrži više od 600 maraka i 200 blokova šarmantnih, luckastih, neobi?nih, pou?nih, povremeno šašavih i otka?enih prikaza iz života i mašte prilago?enih deci i crtanom filmu.

Ovom izložbom se PTT muzej i Udruženje Adligat pridružuju obeležavanju Me?unarodnog dana muzeja, Evropske no?i muzeja i Nacionalne nedelje muzeja.

Izložbu je otvorio Zoran ?or?evi?, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije. „Pošta Srbije posebno ?e se angažovati da filateliju približi najmla?ima i da ih motiviše na sticanje raznovrsnih znanja kroz bavljenje filatelijom, kao i da kod njih razvija svest o umetni?koj vrednosti minijatura kakve su poštanske marke. Vrednost filatelije jedne zemlje je i u tome da kao simbol vremena i države, ostaje i za sva budu?a pokolenja”, kazao je direktor ?or?evi?. Dodao je i da Pošta Srbije, u saradnji sa Udruženjem Adligat, otpo?inje širu kampanju i planira brojne aktivnosti na promociji filatelije kod najmla?ih.

„Smatra se da je filatelija najbolji hobi kojim deca mogu spontano da steknu raznovrsna saznanja. Pojedina prou?avanja su pokazala da mališani koji se bave filatelijom poseduju ?ak 95 odsto raskošnije poznavanje geografije, istorije, umetnosti, sporta i mnogih drugih tema od njihovih vršnjaka. Da bi se deci približila filatelija, spontano su nastale marke sa temama i dizajnom koji ih ?ine naro?ito zanimljivim najmla?ima, pre svega sa motivima iz bajki i crtanih filmova. Daleko od toga da su te marke zanimljive samo deci – one su ?esto vrhunska umetni?ka dela, ?esto ?ak lepša i interesantnija od uobi?ajene filatelije ve?ini ljudi, radoznalaca, pa i filatelista. U Muzeju knjige i putovanja Adligat nalazi se najve?a zbirka ovih maraka, a na izložbi u PTT muzeju prikazujemo najve?i deo ove zbirke“, kaže Viktor Lazi?, direktor PTT muzeja i predsednik Udruženja Adligat.

 

Poštanske markice sa motivima iz crtanih filmova, naro?ito Dizinijeve produkcije, postale su izuzetno popularne u prethodne dve decenije, a mnoge države su proslavile svoju filateliju ovim izdanjima – kao što su Butan, Maldivi, Sijera Leone, Grenada, Palau, St. Vincent, Lesoto. Ove marke nisu samo lepe na oko i primamljive deci, ve? su ?esto napravljene tako da podu?avaju – njima se obeležavaju zna?ajni doga?aji (recimo godišnjica sletanja ?oveka na Mesec), predstavljaju razli?ite kulturne znamenitosti planete, obeležavaju verski praznici i sli?no ilustracijama u kojima su glavni junaci – junaci crtanih filmova koje svi volimo.

Ve?ina filatelista zapo?ela je svoju strast u ranoj mladosti, od svoje pete, šeste, sedme godine, a uobi?ajeno je da je to strast koja traje do smrti, pa nije retkost upoznati filatelistu koju ve? 50, 60 godina sakuplja marke. Upravo zbog toga u mnogim državama se filatelija sistematski promoviše u školama, u ?emu je najdalje otišla Kina, a PTT muzej i Udruženje Adligat ovom izložbom zapo?inju sistematsko širenje filatelije me?u najmla?ima u Srbiji.