EKVILIBRIJUM: ANGAŽOVANA KNJIŽEVNOST

Izdava?ka ku?a Heliks zapo?inje sa predstavljanjem novog projekta Ekvilibrijum: angažovana književnost u vremenima krize. Projekat Ekvilibrijum se realizuje u okviru programa Kulturna Evropa i obuhvata sedam književnih dela, napisanih na sedam razli?itih jezika.

Radi se o delima neporecivog književnog kvaliteta. Napisana uglavnom na manje zastupljenim jezicima, razli?itih stilova i žanrova, ove knjige ?e pomo?i ?itaocima da steknu uvid u aktuelne evropske književne tokove, s posebnim fokusom na autore koji do sada nisu prevo?eni kod nas.

Akcenat u svim delima je na društveno izuzetno važnim pitanjima: ekološkim izazovima i klimatskim promenama, socijalnoj nesigurnosti, uticaju pandemije i društvenim promenama do kojih je došlo.

Sa ovim temama ?itaoci ?e se susreti u proznim delima, ali i u poeziji; kroz knjige za omladinu, ali i kroz SF romane.

Uredništvo Heliksa izabralo je sedam autorki koje su se hrabro i uspešno uhvatile u koštac sa približavanjem ovih suštinskih važnih pitanja ?itaocima. ?itaoci ?e imati prilike da se tokom promocija, kroz razgovor o knjigama, upoznaju sa ekokritikom, ekopoezijom, ekoaktivizmom, ali i sa pitanjima rodne ravnopravnosti, klimatskim promenama i post-pandemijskim svetom.

Izdava?ka ku?a Heliks planirala je i nekoliko festivala na kojima bi se o knjigama pri?alo ne samo sa autorima, književnim kriti?arima i prevodiocima, ve? i sa stru?njacima u nau?nim oblastima vezanim za pomenute teme.

Knjige su originalno napisane na poljskom, katalonskom, finskom, irskom, norveškom, danskom i švedskom jeziku, a njihov visoki literarni kvalitet, specifi?ni narativni stilovi kao i lokalno okruženje kao prekriveni akter u odabranim delima iziskivali su prevodioce ?ije se ume?e ogleda u jezi?kim finesama.

Me?u odabranim prevodiocima su: Milica Marki?, Ratka Krsmanovi?-Isailovi?, Jelena Petanovi?, Jasmina Teofilovi?, Vladimir D. Jankovi?, Nikola Periši?, Radoš Kosovi?.