FOTOGRAFIJE MARKA ZAMUROVIĆA U GALERIJI SINGIDUNUM

Marko Zamurovi?, poznati beogradski umetnik koji svoj senzibilitet iskazuje kroz fotografiju otvori?e svoju izložbu “Ma?va” u galeriji Singidunum (Knez Mihajlova 40) 2. juna u 19 ?asova! 

Kroz prikaz od 30 fotografija u vidu eseja, koje ?ine deo celine uokvirene u fotomonografiju Ma?va, posmatra? ima priliku da oseti život i obi?aje Ma?ve i njenih stanovnika.

Ideja autora putem ovakvog formata izražavanja jeste da publici približi etnološke i antropološke karakteristike specifi?ne regije.

Fotomonografija Ma?va štampana je u 1.000 primeraka i sastoji se od 202 fotografije i prate?eg teksta, koji potpisuje Marija Zamurovi?.

Marko Zamurovi? je ro?en pre 35 godina u Beogradu, gde je na Akademiji lepih umetnosti diplomirao umetni?ku produkciju.

U?estvovao je u realizaciji brojnih doma?ih i me?unarodnih projekata u ulozi fotografa, grafi?kog dizajnera, tehni?kog urednika i producenta.

Od 2012. godine na predlog Sekcije umetni?ke fotografije ULUPUDS-a sti?e status samostalnog umetnika.

Njegova izložba “Ma?va” u galeriji Singidunum bi?e otvorena do 10. juna.