I BI NAKIT, I BI FOTOGRAFIJA, I BI STIH…

Samostalna izložba Željke Baši?-Savi? “Zrak sunca u mojoj mreži”, koja obuhvata nakit i fotografije, bi?e održana u Galeriji Singidunum u Beogradu (Knez Mihailova 40) od 27. decembra 2022. do 18. januara 2023. godine.

Ova izložba predstavi?e beogradskoj publici dinami?ne ogrlice i umetni?ke fotografije kojima Željka donosi svoj prefinjeni likovni izraz.

 „Ogrlice su nastale tokom kovid pandemije. Dok smo bili zarobljeni po ku?ama, ja sam puštala moje perle da izlaze, šetaju se, upijaju boje, mirise i svetlo i da mi, po povratku pri?aju pri?e. U nemogu?nosti putovanja, komunikacije, razmene re?i i emocija, mogli smo zaranjati u imaginarni svet i stvarati igru na umetni?kom planu”, rekla je Željka Baši?-Savi? opisuju?i i fotografije koje ?e biti izložene re?ima: 

“Umetni?kom fotografijom sam se vra?ala i na sam po?etak stvaranja ogrlica i ujedno istraživala nove refleksije i mogu?nosti i pri?e koje su izranjale iz puno?e i lepote poludragog kamenja. Moja igra nije mogla da pro?e bez izražene re?i, koja ovde samo sen?i završenu pri?u i definiše je poput paspature koja pri?u i maštu ne zatvara, nego poziva na nove pri?e i nove umetni?ke izražaje.“

Suzana Spasi?, direktorka Fondacije Olje Ivanjicki, o izložbi Željke Baši?-Savi? je zapisala: “Donosi nam Željka svoje „perlice“ – kako ih sama zove. Pa nam donosi uz njih i fotografije. A opet tu su i poetski tekstovi. Neveliki po broju redova, ali zgusnutih ose?anja i bez previše teksta, savršeno skra?enih re?enica, da bi ?ak i vazda namrgo?eni Šopenhauer, koji je govorio da svaku opširnost koja nije vredna ?itanja treba presko?iti, bio zadovoljan. A verovatno i Hegel koji je nekad uzviknuo Das Wahre ist das Ganze – Istina je celina. Ma kako obrtali ovu re?enicu, ako je primenimo na Željkin umetni?ki izraz, dolazimo do toga da je i slika, i predmet i re? kod Željke jedna celina, jedan autenti?ni stvarala?ki vez u raznim medijima. I jedno bez drugog ne ide. I zato je celina. A zato je i istina“.

Željka Baši?-Savi? ro?ena je septembra 1956. godine u Doboju. Odrasla je u Splitu, da bi u Beogradu završila glumu na FDU. Dugo godina bila je i ?lan ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu.

Po?etkom devedesetih odlazi sa porodicom u Nema?ku, gde nastavlja karijeru kao novinar Doj?e Velea. Ure?uje Kulturni magazin i istovremeno objavljuje tekstove u Vremenu, Ninu, Našoj borbi, Danasu i LUDUS-u. Iako daleko od beogradske scene, njen glas je svakodnevno stizao do Beograda. Pozorištu nije okrenula le?a, redovno sara?uje na kelnskim scenama sa teatrom TKO.  Bavi se umetni?kom fotografijom, izradom nakita i pisanjem.