IZLOŽBA ADLIGATA MALEZIJA – ZEMLJA USPOMENA

Pre epidemije korona virusa održan je konkurs “Malezija: zemlja uspomena” za najlepšu fotografiju koju su snimili srpski turisti tokom boravaka u Maleziji.

Umesto izložbe najboljih radova u klasi?noj galeriji, kako je prvobitno bilo planirano, nagra?ene fotografije su izložene na virtuelnoj izložbi na zvani?noj Fejsbuk i internet stranici ambasade Malezije.

Takmi?enje su organizovali Ambasada Malezije i Klub prijateljstva Srbije i Malezije otvoren u okviru Udruženja za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju „Adligat“.

„Na foto-konkursu je u?estvovalo 26 takmi?ara sa 229 fotografija. Želeli smo da uloženi trud i ljubav koju su autori fotografija pokazali prema našoj zemlji nagradimo, bez obzira na teške okolnosti koje su svima zna?ajno poremetile život. Prvu nagradu je dobila Vesna Mitrovi?, drugu Ana Mirkovi?a, a tre?u Mirela Mrki?. Dodeljene su nagrade i za ?etvrto i peto mesto Jeleni Kasavica i Ani An?elkovi?“, kaže Nik Adi Arman, otpravnik poslova Ambasade Malezije u Beogradu.

„Želeli smo da i u ovom teškom trenutku možda nekome ulepšamo dan magi?nim fotografijama iz Malezije, da podsetimo na normalan život kakvom ?emo se, uvereni smo, uskoro svi vratiti i na bogatstvo koje samo putovanja pružaju“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Kluba prijateljstva Srbije i Malezije u Adligatu.

Dvanaest u?esnika konkursa ušlo je u posebnu kategoriju „istaknutih radova“, me?u kojima su Dalibor Koki?, Vladimir Miti?, Sonja Lapatanov i Slobodan Simovi?. Nagra?eno je 37 fotografija koje se zbog ne?ega naro?ito isti?u ili autenti?no prenose duh maležanskog naroda i države.

Najbolji fotografi su, usled trenutne situacije, dobili na poklon turisti?ke vau?ere za boravke u Srbiji, vau?ere za kupovinu i pakete malezijskih rukotvorina.

U udruženju Adligat nalazi se posebna Zbirka Malezije sa publikacijama i predmetima iz ove daleke zemlje. Stotinak publikacija ?ini najve?u specijalizovanu zbirku malezijane u Jugoisto?noj Evropi.

„Saradnja na polju kulture, umetnosti, nauke, sporta, obrazovanja – to je cilj Adligata. Povezivanje ljudi, pojedinaca i institucija, izgradnja mostova me?u narodima i kulturama je najlepši posao ?ak i u najtežim vremenima“, kaže Lazi?.