IZLOŽBA KATARINE ANĐELKOVIĆ U MALOJ GALERIJI ULUPUDUS-a

Mala galerija ULUPUDUS-a u Uzun Mirkovoj 12 u Beogradu ugosti?e od 3. do 12. marta Katarinu An?elkovi?, slikarku, arhitekticu, istraživa?a i teoreti?ara, sa njenom samostalnom izložbom War [Un] Story. 

Koncepcija ove izložbe zasniva se na istraživanju estetske refleksije o posledicama rata prisvajanjem koncepta arhitekture kao vizuelnog resursa kojim je pri?ana i neispri?ana pri?a.

U osvrtu na apokalipti?ni scenario NATO bombardovanja bivše Savezne Republike Jugoslavije (1999), prikazani radovi prate na?in na koji se mentalna slika objekta Generalštaba vojske Jugoslavije menjala tranzitiraju?i identitet istorijskog doga?aja.

Naglasak je stavljen na prikaz kako ratna trauma savija vreme i menja prostornu percepciju u nelinearni kontakt, proizvodec?i specifi?ne na?ine razumevanja. Nije li ratna elegija zasenila entuzijazam za se?anjem i oživljavanjem prošlosti, ili pak ustupa mesto vizuelnim narativima da objasni prošlost ili je barem sa?uva od zaborava?

Otvaranje izložbe zakazano je za 18 sati, a pola sata nakon toga Katarina An?elkovi? ?e održati predavanje “Arhitektura kao vizuelni resurs: estetska refleksija o posledicama rata”.

Ovo multimedijalno predavanje ?e posetiocima pružiti uvid u teorijske osnove izložbene postavke. Svi prikazani eksperimenti su publikovani u nekoliko vrhunskih internacionalnih nau?nih casopisa (Arts & Humanities Citation Index) u Italiji, Španiji, Engleskoj, Holandiji, Slova?koj i Srbiji.

U svojoj bogatoj biografiji Katarina se pojavljuje kao gostujuc?i profesor katedre za kreativnu arhitekturu na Univerzitetu u Oklahomi u Sjedinjenim Ameri?kim državama, kao i na Institutu za teoriju i istoriju oblika u Oslu, Institutu za urbanizam i pejzaž u Oslu.

Ona je i gostuju?i profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, te gostujuc?i predava? na Master Studijama TU Delft – Fakulteta za arhitekturu, programa Doktorskih studija Škole za arhitekturu i dizajn u Oslu, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Portu, i Osnovnih studija Tehni?kog Univerziteta u Istanbulu.