IZLOŽBA “PROŠLOST DUGO TRAJE” NA KOLARCU

Od danas je otvorena izložba “Prošlost dugo traje” Slobodana Trajkovi?a. Zbog epidemioloških mera otvaranja nije bilo, ali ?e izložba biti otvorena za publiku do 24. aprila radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 ?asova.

Slobodan Trajkovi? je diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstva 1980. godine. Dobio je jednogodišnju stipendiju Vlade Francuske na Ecole Nationale, Superieure des Beaux Arts u Parizu, dve godine kasnije.

?lan je Umetni?kog društva Lada,  ULUS-a i AICA (Me?unarodnog udruženja likovnih kriti?ara).

Živi i radi u Beogradu i Londonu.

Ve? 41 godinu izlaže samostalno i do sada je priredio 30 samostalnih izložbi u zemlji (Beograd, Pan?evo, ?a?ak, Smederevo, Priština, Ljubljana, Šibenik) i inostranstvu (Pariz, London, Njujork, Venecija, Singapur).

Izlagao je na velikom broju tematskih grupnih izložbi i bijenala, u nacionalnim i savremenim muzejima, privatnim galerijama, kao i na me?unarodnim filmskim festivalima u Edinburgu, Barseloni, Londonu i Veneciji. Primarno polje njegovog istraživanja jeste instalacija u kojoj ukršta medije: slikarstvo, crtež i skulpturu, fotografiju i video.

Kao gostuju?i i redovni profesor, predava? predmeta Multimedija i kao mentor na doktorskim studijama na Univerzitetu Union u Beogradu radio je od 2009 do 2019 godine. Zatim, u La Salle College of Art u Singapuru i na University of East London u Londonu.

Istovremeno, svoja istraživanja upotpunjavao je rade?i kao kustos i kriti?ar. Od 2012. godine pisao je i prikaze o izložbama s londonske scene u dnevnim novinama Politika i održavao predavanja o kriti?nim podru?jima u kulturi i umetnosti.

Kao profesor na Fakultetu likovnih umetnosti i multimedija organizovao je studentske razmene izme?u londonskog i beogradskog univerziteta, kao i obrazovne simpozijume u Nema?koj, Srbiji, Crnoj Gori i Velikoj Britaniji, ukazuju?i na kriti?na mišljenja umetnika, teoreti?ara i delovanje alternativnih medija kojima se oni koriste.

Za dostignu?a u vizuelnim umetnostima dobio je više nagrada u zemlji i inostranstvu, me?u kojima su nagrade za slike na Bijenalu mladih u Rijeci 1985. i na Oktobarskom salonu u Beogradu 1986. godine. Zatim, u dva navrata nagrade na Bijenalu jugoslovenske umetnosti u Njujorku i salonima mladih umetnika u Beogradu, Zrenjaninu, Prištini, Šibeniku.

Za dostignu?a u vizuelnim umetnostima 2002. dobio je Longinu nagradu Univerziteta u Prištini i Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije. Veliki broj njegovih radova nalazi se u stalnim postavkama muzeja za savremenu umetnost i u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.