IZLOŽBENI PROGRAMI OVOGODIŠNJE BINE

Na 16. izdanju Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA, koja se održava od 22. aprila do 20. maja 2021. godine, uz ranije najavljene Beogradska škola stanovanja 1960-1980. – kompleksnost ideja” i Naselje Cerak Vinogradi – proglašenje za kulturno dobro” bi?e otvorene još tri izložbe: Nagrada Piranezi”, Ponesi svoj projekat / BINA kabina” i Enough is enough”.

Izložba Nagrada Piranezi” bi?e otvorena 22. aprila u 19 ?asova u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, gde ?e biti prikazano 47 realizacija arhitekata i 33 studentska projekata iz deset država Srednje Evrope (Austrija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ?eška, Gr?ka, Ma?arska, Italija, Slova?ka, Slovenija, Srbija), realizovanih u poslednje dve godine.

Ponesi svoj projekat

Izložba Ponesi svoj projekat” na kojoj ?e svoj rad predstaviti MAIN Architects i Studio OBE bi?e otvorena 29. aprila u 19 ?asova, u Skandinavskom paviljonu na Senjaku (Mila Milunovi?a 1).

Ponesi svoj projekat” je naziv izložbe mladih arhitektonskih timova koji ?e prezentovati svoje kreativne ideje sa razli?itim principima projektovanja kroz teoriju i praksu, na inovativan na?in.

BINA tim ovim putem želi da afirmiše i inicira povezivanje mladih autora ka formiranju BINA alumni kluba, kreativnog haba koji bi uspostavio nove mreže mladih profesionalaca u udruživanju i deljenju znanja i iskustva, kao i razvoja ideja preko multidisciplinarnih projekata, i u?estvovanja u razvoju evropskih iskustava u promovisanju arhitekture kao dela kulture. Razgovor sa u?esnicima izložbe vodi?e Natalija Jovanovi?.

Beta Temišvar

Izložba Beta_Enough is enough” bi?e otvorena 6. maja u 19 ?asova Kolektivu Arhitekata (Drin?i?eva 20).

Ovaj program posve?en je Bijenalu arhitekture u Temišvaru – Beta 2020, koje je bilo održano izme?u 25. septembra i 25. oktobra.

Trec?e izdanje se pozabavilo temom odgovornosti za sadašnju i buduc?u izgra?enu, a još neizgra?enu životnu sredinu, u pokušaju da postane platforma koja artikuliše stav prema sve vec?im pritiscima (ekološkim, socijalnim, kulturnim, ekonomskim, itd.) koje gradnja objekata generiše.

Izložba dvogodišnjeg izdanja Enough IS Enough, koju su uredile arhitekte Anca Cioarec Brindusa Tudor i Ilka Rubi, predstavlja na desetine projekata – lokalnih i me?unarodnih – koje su izradili arhitekti kojima nije bilo dovoljno da ?ekaju rešenja „od vrha nadole“ i pronašli su sopstveni na?ini korišc?enja onoga što vec? postoji. Njihova dela isti?u na?ine na koje se naša planeta može tretirati s poštovanjem i odgovornošc?u – prema životnoj sredini, ekonomiji i društvu u celini. Kroz izložbu ?e voditi goš?a iz Rumunije, Aleksandra Marija Rigler.

Šesnaesto izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA bi?e održano od 22. aprila do 20. maja 2021. u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je izložba Beogradska škola stanovanja, koja svojom  širinom obuhvata brojne podteme (urbanisti?ka rešenja, stambene sklopove, javne prostore, zelene površine, saobra?ajna rešenja i komunikaciju, prate?e funkcije, organizaciju stana, konstruktivne sklopove, materijalizaciju, detalje…) bliske kako stru?njacima, tako i najširoj publici i neposrednim korisnicima tj. stanarima.

Foto: BINA promo