JEDAN CENTAR, TRI PROSTORA, TRI IZLOŽBE

Kulturni centar Beograda tradicionalno je, krajem juna, otvorio vrata sva tri izložbena prostora koja mu “pripadaju”: Likovna galerija, Artget i Podroom ugostili su tri izložbe. 

Intermedijalni projekat Budu?nost iz po?etka Nemanje Nikoli?a predstavljen je u Likovnoj galeriji.

Video-rad The Plot koji je okosnica projekta Nikoli? je razvijao tokom protekle tri godine kroz dugotrajni proces postepenog i strpljivog konstituisanja zbirke od 5.000 crteža sekvenci i kadrova preuzetih iz više od stotinu kinematografskih ostvarenja nastalih tokom perioda Hladnog rata (1947–1989/91), nastajalih u studijima velikih filmskih produkcija Zapadnog sveta, prvenstveno u Sjedinjenim Ameri?kim Državama i Velikoj Britaniji.

U galeriji Artget izložbom Goli?, Buri?, Nasti? – Tri pogleda u vreme predstavljene su fotografije Dejana Goli?a, Borisa Buri?a i Radovana Nasti?a, a na poziv Sr?ana Veljovi?a, umetni?kog direktora Artgeta za ovu godinu.

Prema njegovim re?ima, “radovi obuhv?taju stvarnost na razli?ite na?ine: kroz motive koji povezuju prošla vremena sa sadašnjim prepoznajemo težnju ka nostalgi?nim oživljavanjem ose?aja (Goli?); skicuoznim fotografijama kojima realnost svodi na ta?ke, momente i pojednostavljene forme koje postaju materijal za neke druge izmaštane, ali ne i nerealne, stvarnosti (Buri?), ili slike koje beleženje intimne i duboke uronjenosti u sadašnjicu, svedo?e?i o stvarnom prisustvu (Nasti?)”.

U galeriji Podroom, umetnica mla?e generacije Katarina Petrovi? predstavila je Oglede o nuli: novo poglavlje kontinuiranog istraživanja kreativnih procesa od smislenosti i ideje nastanka do odnosa jezika i fizi?kih pojava.

Fokusiraju?i se na negativnu reprezentaciju onoga što se druga?ije ne može predstaviti (nula, ništa, beskona?nost), izložba u formi dvostruke video-instalacije istražuje šta negacija može biti u jeziku i prirodi.

Izložbe traju do 5. avgusta, svaki dan osim nedeljom od 12 do 20 sati. Ulaz je slobodan.