JOŠ JEDNA SJAJNA AKCIJA ADLIGATA, NIŠ UGOSTIO IZLOŽBU O PUPINU

Izložba „Mihaijlo Pupin: život i delo“, realizovana u saradnji PTT muzeja u Beogradu, Istorijskog arhiva u Nišu i Udruženja za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju „Adligat“ otvorena je u Istorijskom arhivu u Nišu i mo?i ?e da se pogleda do 14. avgusta.

Posetioci su u prilici da uz izložbene panoe na kojima je sažet Pupinov život, od ro?enja u Idvoru do smrti u Americi (1854-1935), pogledaju i originalna pisma Nikole Tesle o Mihailu Pupinu iz fonda Adligatovog Muzeja knjige i putovanja, upu?ena jugoslovenskom konzulu u Njujorku, Radoju Jankovi?u.

Na izložbi je prikazano i Pupinovo pismo inžinjeru Cvetanovi?u u kome mu se on zahvaljuje za jednu pošiljku, koje se nalazi u fondu Istorijskog arhiva Niša.

Direktorka Arhiva Snežana Radovi? istakla je da je potpisivanje protokola Istorijskog arhiva sa Adligatom i PTT muzejom postavilo osnove saradnje ?iji je jedan od rezultata ova izložba.

„Izložba o Pupinu je izložba o ?oveku ?iji je život najlepša pri?a o radu, upornosti, istrajnosti i uspehu, izložba koja ?e nas podsetiti na poznate ?injenice, ali na kojoj možete videti i pisma koja ?e baciti novu svetlost na ve? postoje?a saznanja“, navela je Snežana Radovi?.

Pisma Nikole Tesle su od prvorazrednog zana?aja. U njima Tesla sa dosta brige obrazlaže njegov pogled na Pupinovu bolest, i kako bi ga on li?no le?io.

Pisma su pisana izvanrednom ?irilicom, a naro?ito je zna?ajno to što on u njima traži da poseti Pupina u bolnici.

 

Poznata je pri?a kako su njega molili da poseti Pupina u bolnici, ali ova originalna i autenti?na pisma pri?aju potpuno drugu pri?u.

Pisma su izazvala ogromno medijsko interesovanje širom sveta kada su objavljena. Pri?u o tome da su pisma stigla u Adligat prenelo je ?ak 450 medija u 20 država na deset jezika.

O tome se pisalo širom Amerike, skoro u svakoj ameri?koj državi, ali i u Kini, Indiji, Bugarskoj, Ukrajini, Kazahstanu, Zambiji…

O pismima su, izme?u ostalih, pisali i Vašington post, Dejli mejl, Njujork tajms… Deo su stalne postavke u muzeju Adligata na Banjici i do sada nisu izlagana van ove institucije.

 

„Istorijski arhiv Niša je izuzetna institucija koju vode izuzetni stru?njaci. Zahvalni smo na njihovoj podršci, na projektima koje smo do sada zajedno realizovali. Upravo zbog toga smo odlu?ili da ova pisma prvi put van Adligata i van Beograda prikažemo upravo niškoj publici“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Adligata.

„Kao mladoj osobi koja pretenduje da se u budu?nosti bavi naukom, Mihajlo Pupin je bio i bi?e nepresušna inspiracija. Kažu sa pašnjaka do nau?enjaka, a ja bih dodao sa pašnjaka iz Srbije do Evrope i sveta“, rekao je predsednik Kancelarije za mlade Grada Niša Jovan Mili?, proglašavaju?i izložbu otvorenom.

Pupin je i prvi Srbin koji je dobitnik Pulicerove nagrade. Evo nekoliko njegovih re?enica koje su obeleži njegov život i rad, ali i mnoge generacije koje je svojim radom inspirisao:

Nisam ja došao u Ameriku kao pe?albar da zaradim pare. Ja sam došao sa znanjem a znanje mi je donelo imanje, a ne obratno. Imanje je, dakle došlo kao nešto sporedno.

Neuspeh je predah za budu?u pobedu.

Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život.

Kada ljubav prema otadžbini zamre, tada i država mora umreti.

Ništa ne ?ini ?oveka tako sre?nim kao pošteno uverenje da je dao sve od sebe.

Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša ose?anja.

Izuzetni ljudi mogu ?initi izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda bi?e uvek vo?en ne samo prolaznim naporima jednog ili ?ak više izuzetnih ljudi nekog doba, ve? istrajnom mo?i tradicija jednog naroda.

Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budu?nost punu ve?ne slave.

Sve stvari su u me?usobnom kontaktu, svaka zvezda ose?a, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, ?ak i najmanjeg crvi?a na Zemlji.

Svetlost zvezda je deo životnog daha Boga. Nikad nisam pogledao u nebeski svod, a da nisam osetio ovaj božanski dah i da mi duša nije ustreptala.