JUBILARNI 50. SALON UMETNOSTI PANČEVO

U utorak, 26. oktobra u 19 ?asova, u sve?anoj Sali Narodnog muzeja Pan?evo, bi?e otvoren 50. Salon umetnosti Pan?evo. Salon predstavlja najstariju manifestaciju u Kulturnom centru Pan?eva, sa sada ve? retkim fenomenom – revijalnom izložbom umetni?kih radova u lokalnoj sredini.

Tema Salona je retrospektiva svih prethodnih salona i podse?anje na dobitnike nagrada. Bi?e predstavljena brojna umetni?ka dela koja se nalaze u fundusu ili vlasništvu autora i institucija, koja ?e omogu?iti publici da stekne istorijski pregled i da se podseti na zna?aj manifestacije.

Radovi ?e biti izloženi u Narodnom muzeju Pan?evo, Galeriji savremene umetnosti, Galeriji Milorada Bate Mihailovi?a, i Foajeu Kulturnog centra Pan?eva do 26. novembra.

Ovogodišnji autori izlaga?i i dobitnici nagrada su Slobodanka Šobota, Nada Onjin Žuži?, Milivoje ?or?evi?, Branko Coni?, Milenko Prva?ki, Stojan Trumi?, Bosiok Doru, Jovan Vitomirov, Vladimir Tomi?, Štefan La?ok, Vojkan Rupi?, Sava Birta, Nadežda Novi?i?, Delia Prva?ki, Jonel Popovi?, Tomislav Suhecki, Vlastimir Madi?, Milovan Pani?, Predrag Ba?konja, Sava Barbuzan, Dragan Jelenkovi?, Žarko Smiljani?, Stevan Markuš, Emil Sfera, Nikola Caran, Goran Pe?enovi?, Sr?an Radojkovi?, Marija Ili?, Tomislav Stoši?, Slobodan Vlaji?, Darko Gaji?, Ivana Rakidži?, Dejan Dimitrijevi?, Ivan Grubanov, Nenad Andri?, Nataša Teofilovi?, Milan Stankov, Biljana Bakaluca, Milena Maksimovi?, Živko Grozdani?, Stevan Koji?, Milan Jakši?, Larisa Ackov Pali?, Ana Vilenica i Venelin Šurelov, Mihajlo Gerun, Sla?ana Dini? ?or?evi?, Bojana Stjepanovi?, Dragoslav Husar, Zdravko Mandi?, Milica Murgi?, Dušan Marino, Nebojša Joci?, Snežana Jov?i? Ol?a, Gorski Kabadaja, Jelena Mileti?, ?er? Ereš, Zvonimir Santra?, Nikola Dragaš, Aleksandar Stojkovi?, Šeberle Šandor, Vesna Pavlovi?, Zoran Derani?. Selektorka je Ivana Markez Filipovi?.

Salon umetnosti je prvi put organizovan u Narodnom muzeju Pan?evo 1971. godine. Nakon tri godine od prvog izdanja, organizaciju izložbe preuzela je novoosnovana Galerija savremene umetnosti, koja i danas realizuje ovaj program.

Umetni?ki radovi su birani na konkursu, a potom i nagra?ivani od strane žirija sastavljenog od eminentnih istori?ara umetnosti. Tokom devedesetih godina prošlog veka koncepcija izložbe se menja u autorsku izložbu, ali je zadržan i koncept organizacije konkursa.

U ovom periodu izložba se distancirala od po?etnog povoda – Dana Pan?eva, a 2002. godine naziv je promenjen u Salon umetnosti Pan?eva. Godine 2008. izložba je prvi put organizovana kao autorska s internacionalnom selekcijom.