JULIJAN TURNER I MARIELA CVETIĆ GOVORILI O SVOJIM DELIMA

U utorak, 19. oktobra u Sve?anoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu, održan je novi razgovor iz serijala “Artist Talks” Austrijskog kulturnog foruma, koji je sa vizuelnim umetnicima Marielom Cveti? i Julianom Turnerom vodila umetnica i novinarka Mirjana Boba Stojadinovi?.

Njihovi radovi deo su online platforme „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance” na kojoj je izloženo po 10 radova vizuelnih umetnika i umetnica iz Srbije i iz Austrije.

Julian Turner govorio je o svom radu „Ku?a cve?a’’, instalaciji koja prikazuje izbor stilisti?kih vrhunaca iz bivše rezidencije, a sada mauzoleja Josipa Broza Tita.

“To je kompilacija detalja iz Ku?e cve?a, koja je kompresovana, a možda i kompromitovana. Bio sam pozvan na Me?unarodni sajam savremene umetnosti u Be?u, gde sam kao problem video to što se re?a beli zid za belim zidom, što guši radove. Morao sam da uradim nešto druga?ije. U svom radu i ina?e sakupljam arhitektonske reference za kasniju upotrebu, tako da imam prili?no veliku arhivu s kojom bih mogao nešto da uradim, a Ku?a cve?a se pojavila u pravom trenutku. Sakupljam stvari – suvenire, arhitektonske komade, koji ?esto budu kompilirani na ovaj ili onaj na?in”, objasnio je Turner.

O tome na koji na?in ovaj rad referira i odnosi se prema velikoj istorijskoj figuri Josipa Broza Tita, Julian Turner je rekao:

“Zapravo sam bio nepristojan i zamenio sam Tita samim sobom. Sve ove stvari su ispunjene zna?enjem kroz njegovu li?nost, što sam ja onda dopunio novim zna?enjem, ali bez odricanja od starog. Postoje neke asocijacije koje su spontane, kao i neke koje su veoma direktne, jer sebe vidim kao vladara tog umetni?kog prostora. Definitivno postoji njegova aura, ali možda ne li?na, ve? jedne prohujale ere – šezdesetih i sedamdesetih, države koja više ne postoji. Sve sam rekreirao od druga?ijih materijala i sve je novo, ali ta aura je i dalje nekako tu“.

OVDE MOŽETE POGLEDATI RAD KU?A CVE?A 

Rad Mariele Cveti? na platformi “Na drugi pogled” predstavlja animaciju dela crteža “Kao ku?a”.

“Moj rad za ovu priliku bio je originalno deo izložbe „Conquistador“, povezane sa Frojdovim radom. To je bio crtež ku?e, animiran kao mali mp4 fajl koji pokazuje kako crtam. Inicijalni crtež, po kome je nastao moj rad, napravio je Ri?ard Nojtra, poznati austrijsko-ameri?ki arhitekta koje je ro?en iste godine kao Tito. Ri?ard je tokom Prvog svetskog rata, 1915. godine bio u garnizonu u Trebinju, kada je i nacrtao ovu ku?u. Ono što sam ja uradila bilo je povezano sa Frojdovom posetom Trebinju, a Frojdova veza sa Balkanom je ono što me je zanimalo na izložbi „Conquistador“. Ovaj naslov zna?i da se i Frojd ose?ao kao osvaja? – on je ose?ao da ?e njegov rad, psihoanaliza, osvojiti Novi svet“.

O Frojdovom boravku na našim prostorima, Mariela Cveti? je dodala: „Krajem 19. veka putovao je i u Sloveniju, potom na Jadransko more, u  Dubrovnik. Tada je od svog ro?aka ?uo da je Trebinje blizu. Taj ro?ak mu je rekao da tamo postoji interesantna Begova ku?a, za koju je zamišljao da je nešto poput harema. Frojd je bio veoma zainteresovan da vidi ku?u. Ta poseta je za mene bila inicijalna motivacija da nacrtam ovu ku?u po crtežu Ri?arda Nojtre, ali s Frojdovim tekstovima nastalim nakon ove posete“.

OVDE MOŽETE POGLEDATI RAD MARIELE CVETI?

Julian Turner, ro?en 1985, živi i radi u Be?u. „Planirana nesavršenost’’ je u srži Turnerovog multimedijalnog rada, u kome citira i duhovito menja konvencije umetni?kog posla.

Mariela Cveti?, umetnica i teoreti?arka umetnosti, redovni je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka je velikog broja samostalnih izložbi, knjiga i u?esnica u brojnim grupnim izložbama.

Foto: Austrijski kulturni forum