JUTARNJA ZVEZDA ili KAKO SE IZBORITI ZA PROMOCIJU ROMANA

 

Kada živite i radite u Srbiji kao neko ko želi da se bavi umetnoš?u – pre svega morate imati dozu ludila u sebi. I da: najvažnije od svega – morate imati stalan posao, koji ?e vam obezbediti da pla?ate ra?une. 

Ovo je uvreženo mišljenje velike ve?ine gra?ana Srbije, jer, ko biva, za kulturu niko ni pet para ne daje.

Hmmmm… Pa, i nije baš tako.

Ali, ako zaista želite da se bavite umetnoš?u (nekim njenim vidom) morate – definitivno – imati u sebi mnogo upornosti.

Ovo naro?ito važi ako se bavite književnoš?u: zato što je u poslednjih nekoliko godina došlo do prave eksplozije izdava?a i pisaca, ali i “izdava?a” i “pisaca”, koji su “lepo pisali u školi”. Upravo zbog “izdava?a” i “pisaca” – izdava?i i pisci teško mogu da se probiju do ?itala?ke publike.

Ipak, ima nekoliko “malih” izdava?a u ovoj zemlji koji se trude da svojim autorima obezbede promociju. I to je normalno. Ne samo da tako skre?u pažnju na sebe kao izdava?a nego i probijaju svoje autore, koji na promocijama uspevaju da poboljšaju svoj tiraž i približavaju se ?itaocima.

Jedan od “malih” izdava?a je i Otvorena knjiga (koja postoji ve? 17 godina i koja je u tom periodu izdala oko 350 naslova). Ova izdava?ka ku?a je poznata po tome što je u svoje redove dovela Zorana Petrovi?a, kralja fantastike u našoj zemlji. Nedavno je Otvorena knjiga objavila roman Jutarnja zvezda, prvenac somborskog autora Vladimira Vujinovi?a i predstavila ga u biblioteci Milutin Boji? u Beogradu:  

Jutarnja zvezda je kriminalisti?ki procedural triler, koji u sebi uspešno kombinuje serijska ubistva, sajber kriminal i religijski fanatizam.

Glavni junak u romanu je Filip Vuji?, inspektor beogradskog Odeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a Srbije koji istražuje serijskog ženoubicu.

Zaplet u koji nas Jutarnja zvezda uvla?i veoma je kompleksan, ali ne prekomplikovan. Autor veoma brižljivo dozira informacije, odli?no raspore?uje lažne tragove, pažljivo gradi napetost. Vujinovi? ispisuje roman koji ?e vas svojom aktuelnoš?u zastrašiti.

?injenica da ?itaoci prepoznaju doga?aje iz Jutarnje zvezde kao potencijalnu opasnost za sebe i svoje najmilije, tera ih da roman prosto „gutaju“ da bi videli kako je zlo?in kona?no raskrinkan i kako se svet vratio u ravnotežu. Ovaj proces identifikacije s pri?om jedan je od najbitnijih aspekata uspešnog krimi?a, a Vujinovi? ga postiže sa zavidnom lako?om.

Petar Nikoli?, direktor Otvorene knjige izrazio je zadovoljstvo odlukom da obore Jutarnju zvezdu:

“Sude?i po dosadašnjim reakcijama, nismo pogrešili: ljudima se svi?a knjiga. Reakcije publike su odli?ne. Društvene mreže pružaju priliku ?itaocima da komuniciraju sa piscima i da se i li?no upoznaju i dobiju povratne informacije, a promocije obezbe?uju dodatnu komunikaciju izme?u autora i publike”, kazao je Nikoli?.

Sam Vujinovi? istakao je da je “prvu ruku” romana pisao pola godine i da je cela pri?a naprosto iz njega izašla poput eksplozije. Pri tom, nije hteo da se obaveže da ?e napisati nastavak Jutarnje zvezde, iako je u publici postojalo raspoloženje da vide nastavak doživljaja inspektora Vuji?a.


Autor je istakao i jednu manje poznatu ?injenicu:

“U Srbiji je triler književnost tek u povoju i autora koji su se bavili ovim žanrom ima taman toliko da ih možemo nabrojati na prste ruku. Za razliku od toga, stopa kriminaliteta kod nas je me?u višim u Evropi. S druge strane, u Norveškoj (i uopšte u skandinavskim zemljama) pisci trilera su najpoznatiji autori, oven?ani svetskom slavom, dok je, s druge strane, stopa kriminaliteta u njihovim zemljama – gotovo smešna – gledano iz naše vizure”.

Kad vidite da mala izdava?ka ku?a objavi nekog doma?eg autora – podržite ih. Pomozite Otvorenoj knjizi, Ammonite Books-u, ili nekoj tre?oj firmi koja veruje u srpske pisce: naro?ito ako je proza u pitanju. Ne?ete se pokajati.