KARIKATURE DUŠANA PETRIČIĆA U KROKODILU

Novu izlaga?ku sezonu Krokodilov Centar otvara izložbom karikatura ?uvenog ilustratora Dušana Petri?i?a pod nazivom “10, 9, 8, 7…” Izložba ?e biti otvorena u ?etvrtak 10. februara u 19 ?asova, sve?anom inauguracijom 2-D spomenika Branka ?opi?a.

Petri?i?ev spomenik Branka ?opi?a predstavlja jedinstven primer dvodimenzionalne, “ilustrovane” intervencije spomeni?kog karaktera u javnom prostoru.

Isto delo, doduše proizvedeno od trošnijeg, mekšeg materijala, bilo je, na inicijativu UK “Parobrod” i GO Stari grad,2015. godine postavljeno u neposrednoj blizini KROKODILovog Centra. Nakon samo nekoliko dana taj spomenik je bio vandalizovan i uništen. Udruženje KROKODIL je tada donelo odluku da isto umetni?ko delo – ovaj dirljiv osvrt na li?nost i knjige omiljenog de?ijeg pisca mnogih generacija – obnovi i ponovo postavi.

Izbor karikatura koje ?e publika imati priliku da vidi tokom naredna dva meseca u prostoru KROKODIL-ovog Centra objavljene su u knjizi Petri?i?evih karikatura pod nazivom “10, 9, 8, 7…” koju je nedavno objavila izdava?ka ku?a Laguna. 

U knjizi su izabrane Petri?i?eve karikature iz poslednjih pet godina u potpunosti posve?ene detaljnoj analizi politi?ke i društvene stvarnosti koju autor prikazuje s nemilosrdno iskrenom satirom: upravo onakvom kakva ona i jeste, obeležena potpunim ukidanjem demokratskih institucija i vrednosti, diktaturom, svojevoljnom vladavinom jednog ?oveka, medijskim mrakom, fašizmom, radikalnim desni?arskim idejama i aktivnostima, nekompetentnim ljudima na važnim položajima, kriminalizacijom, neprihvatanjem odgovornosti za zlo?ine po?injene u prošlosti i promovisanjem osu?enih ratnih zlo?inaca, itd.

Svojim karikaturama Petri?i? opominje da živimo u ozbiljno obolelom vremenu te da bolest, na žalost, nije zahvatila samo naše društvo, ve? da ima pandemijski karakter. Tako se stvarnost još jednom pretvorila u karikaturu, a supstance za kojima autor traga postale su vremenom sve toksi?nije i ja?e. Dušan Petri?i? ?e na otvaranju potpisivati knjige, a zainteresovani posetioci mo?i ?e tokom trajanja izložbe da kupe printove izloženih karikatura s potpisom.

Dušan Petri?i?, ilustrator i karikaturista, ro?en je 1946. godine. Diplomirao je na Grafi?kom odseku beogradske Akademije za primenjene umetnosti 1969. godine.

Ovaj zna?ajan i me?unarodno priznat likovni umetnik, posebno u domenu ilustracije knjiga i sadržaja za decu, autor je sada ve? legendarne špice za de?iji serijal “Poletarac”, ilustrovao je de?ije knjige “Još nam samo ale fale”, “Nevidljiva ptica”, “My Family Tree and Me” i mnoge druge, a sara?ivao je s poznatim piscima: od Duška Radovi?a do Margaret Etvud. Autor je brojnih animiranih filmova i dobitnik zna?ajnih nagrada u zemlji i inostranstvu.

Bio je profesor opreme knjige i ilustracije na beogradskoj Akademji primenjenih umetnosti i profesor animacije i ilustracije na Sheridan College u Oukvilu i na Ontario College of Art and Design u Torontu, u Kanadi.

Godinama je sara?ivao sa nekoliko vode?ih severnoameri?kih novina i magazina: The New York TimesThe Wall Street JournalThe Toronto StarScientific American. U nekim boljim vremenima, u zemlji koja se zvala Jugoslavija, radio je za Ve?ernje novosti, zatim u jednom od nesre?nih ostataka te zemlje, Srbiji, sara?ivao nekoliko  godina s dnevnim listom Politika iz koje je, na sopstveni ponos, izba?en kao nesaradljiv. Danas objavljuje svoje radove u magazinu NIN i na portalu nova.rs.