KONCERTI U ČAST ĐINĐIĆA U FILHARMONIJI

Beogradska filharmonija nastavlja svoju tradiciju i posve?uje koncerte 11. i 12. marta uspomeni na ubijenog premijera Srbije Zorana ?in?i?a. 

Novi koncerti u Beogradskoj filharmoniji sadrža?e se od dela Šenberga koje izvode filharmoni?ari okupljeni u razli?itim kamernim ansamblima.

Repertoar prikazuje svestranost kompozitora, klju?ne li?nosti za razvoj istorije muzike. Arnold Šenberg je utirao put razli?itim stilovima, a njegovo ime se danas naj?eš?e pominje u kontekstu moderne muzike XX veka. Me?utim, filharmonijske koncerate u ?etvrtak i petak otvara delo koje je pod direktnim uticajem nema?kog romantizma.

Šenberg je “Ozarenu no?” napisao sa 25 godina, iako je danas to njegovo najpopularnije delo, doživelo je neuspeh na premijeri u Muzikferajnu 1902 godine. U Filharmoniji ?e biti izvedena verzija za guda?ki sekstet koju je sam kompozitor preradio.

Šenberg je tokom celog svog života ?esto orkestrirao i aranžirao dela drugih kompozitora tako da ?e publika imati priliku da ?uje njegove verzije ?uvenog Prelida za popodne jednog fauna Debisija i Carski valcer Štrausa mla?eg.

Foto Marko ?okovi?