KOSMIČKI RITMOVI U BIOSKOPU BALKAN

U ?etvrtak, 30. septembra u 20 ?asova u Bioskopu Balkan, bi?e otvorena izložba “#kosmi?kiritmovi” vizuelne umetnice Milene Mijovi? Durutovi?, u organizaciji Fondacije Saša Mar?eta i uz saradnju sa Centrom za savremenu umjetnost Crne Gore. Na ovoj izložbi, koja ?e biti otvorena do 21. oktobra, umetnica iz Crne Gore ?e se predstaviti svojom plavom monohromatskom instalacijom i slikama.

Ksenija Samardžija, direktorka Fondacije Saša Mar?eta i kustoskinja izložbe, najavila je ovaj doga?aj re?ima: “Izložba #kosmi?kiritmovi uvodi jednu novu dinamiku u prostor Bioskopa Balkan. Izložba koja se dugo promišljala i pripremala nastala je kao reagovanje umetnice na prostor koji treba savladati, obuhvatiti, iznova promišljati. Ambijentalna postavka koju Milena Mijovi? Durutovi? gradi tiho i spontano u saglasju je sa samim prostorom Bioskopa Balkan – koji svojom monumentalnom strukturom izaziva bezbroj mogu?nosti”.

Ksenija Samardžija je o radovima Milene Mijovi? Durutovi? rekla: “Monohromni, pro?iš?eni, organski… radovi stvaraju cikluse iz kojih se ra?aju utvr?eni ritmovi prirode. Sve je povezano, sve je u suživotu i harmoniji. Nema narušavanja i tenzija; kontrasti samo dodatno intenziviraju i izazivaju odnose jakih pigmenata, senki, svetla, tame, kreiraju?i ritmove koji nas meditativno uvode u simbole univerzalnog. Postavka je koncipirana tako da sa platnima, objektima i video radovima ?ini celinu, jedinstvenu strukturu”.

Maša Vlaovi?, teoreti?arka i istori?arka umjetnosti, opisala je delo Milene Mijovi? Durutovi? re?ima: “Kroz instalaciju kao novu umjetni?ku praksu Milena stavlja naglasak na prostor, rad sa vremenskom dimenzijom, ta?nije sa sadašnjim trenutkom, aktuelnoš?u, prisutnoš?u. Oslanjaju?i se na jednu dominantnu boju u svom radu, umjetnica ukazuje na svoju smjelost i nepristajanje na nezainteresovanost, uz odbacivanje zadatih formi. Njeno korištenje intenzivne boje – izrazito plave, može se protuma?iti kao pokušaj da posmatra?a oslobodi od procesa mišljenja i da ga uroni u beskrajno plavo prostranstvo i kosmi?ke ritmove”, navodi mr Maša Vlaovi?, teoreti?arka i istori?arka umjetnosti u opisu rada Milene Mijovi? Durutovi?.

Milena Mijovi? Durutovi? (1971, Cetinje) je vizuelna umetnica i kustoskinja. Osnovne studije je završila na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju a magistarske na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. ?lanica je ULUCG od 1994. godine. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.  Dobitnica je vise nagrada i priznanja iz oblasti umetnosti, a njena dela se nalaze u zna?ajnim muzejskim, galerijskim i privatnim kolekcijama. Kustoskinja je u Centru savremene umjetnosti Crne Gore od 1996. godine. Stru?na je konsultantkinja iz oblasti dizajna enterijera i namještaja. Živi i radi u Podgorici.