LEGAT GRADONAČELNIKA BEOGRADA BRANKA PEŠIĆA POKLONJEN ADLIGATU

Legat omiljenog gradona?elnika Beograda Branka Peši?a postao je sastavni deo zbirke Adligata. Legat urbane legende poklonili su njegov sin Lazar Peši? sa unucima Tesom i Dimitrijem, te ?erke Branislava i Sofija.

U posebnom Domu legata, pokraj Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti koji su otvoreni u ovom udruženju, pripremljen je legat slavnog gradona?elnika koji je sastavljen od dela nameštaja iz Peši?eve ku?e, njegove police i ve?eg dela biblioteke. Tu su još i pisa?i sto i fotelje, tako da je u legatu ura?ena svojevrsna rekonstrukcija njegovog životnog prostora iz sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka, što je naro?ito važno.

Dragocena zbirka ordenja, medalja i povelja koje je on dobio tokom više decenija na razli?itim funkcijama naro?ito je impresivna: od povelje koju je svojeru?no potpisala kraljica Elizabeta II, do medalja koji su mu uru?ivali najzna?ajniji vladari iz celog sveta, ali i mnogobrojne institucije i sportska društva iz SFRJ, sve to ?ini jednu neverovatnu celinu jednog od najnagra?ivanijih Jugoslovena, koji je, ipak, bio izuzetno skroman.

Tu su, izme?u ostalog, orden Legije ?asti, Orden junaka socijalisti?kog rada, Orden zasluga za narod, Orden za hrabrost, Partizanska spomenica 1941 itd.

Jedini zahtev Lazara Peši?a, sina Branka Peši?a jeste da u legat ne ulaze politi?ari, i da se sa predmetima iz legata ne fotografišu. Porodica smatra da su se politi?ari prethodnih decenija ogrešili o Beogra?ane i nikako ne žele da dozvole da se legat i ime Branka Peši?a koristi u propagandne dnevnopoliti?ke svrhe. To svakako razumemo i podržavamo, zato ?emo postaviti posebne panele koji ?e zatvarati legat u slu?aju posete politi?ara, a planiramo i da uradimo poseban znak ‘zabranjeno za politi?are’“, kaže Viktor Lazi?.

Legat ?e zvani?no biti otvoren kada pro?e pandemija virusa kovid 19, ali je za otvaranje sve pripremljeno – ve?ina predmeta je preneta u Udruženje Adligat i napravljena je stalna postavka. Legat je formiran na inicijativu književnika Miloja Popovi?a Kavaje, autora stihova za „Marš na Drinu“, dugogodišnjeg direktora Sava centra i Kulturnog centra Jugoslavije u Njujorku.