LEPOTA TAJNE U GALERIJI SINGIDUNUM

Naša mlada dizajnerka Maja Babi? otvori?e svoju izložbu Lepota tajne u galeriji Singidunum, 24. februara.  Dvadesetšestogodišnja umetnica, koja je postala ?lan ULUPUDUS-a prošle godine rešila je da se predstavi beogradskoj publici narativno-figurativnim i simboli?ko-alegorijskim radovima: 

“U toku izrade master rada na Fakultetu primenjenih umetnosti, razmišljala sam o fenomenu kako se klasi?no školovani slikari prestaju baviti figuracijom i po?inju bavljenje instalacijom, performansom, i novim medijima. Uglavnom se, me?utim, odri?u figurativnog slikanja i crtanja, ponekad u korist apstraktnog. Pre?utno smatraju da su savladali figuraciju i da je prirodno i nužno da krenu u novom smeru.

Verujem da se gore navedeni fenomen dešava zbog toga što se mladi slikari suo?avaju sa problemom koji se na akademijama i fakultetima ne spominje ?esto, a velikih je razmera:  kako naslikati figurativnu sliku da ona izgleda kao stvarana i nastala danas, u dvadesetprvom veku, a da bude nova i sveža kao da je iz vremena kad je figurativno gospodarilo nad apstraktnim”, navodi Maja Babi? i dodaje: 

Tematizaciju zapo?injem „opisom“ stvarnog ili izmišljenog doga?aja ili situacije, a ostvarujem kao likovnu kompoziciju odnosa samih figura ili odnosa figura i prikazanih prostora. Moje figure na slikama nisu opti?ko-ogledalski likovi – ve? pokušavam da „pri?am pri?u“ – pomo?u metafora, alegorija i simbolike – samo meni znanu, a posmatra?ima ostavljam da izmisle i ispri?aju svoju pri?u. Na taj na?in pokušavam da metafiguralnim prikazima iskažem svoju subjektivnu istine i li?no vi?enje sveta. Posmatra?ima ostavljam slobodu da stvaraju i zamišljaju svoje likovno-znakovne forme”.

Pozivaju?i beogradsku publiku da posete njenu izložbu u galeriji Singidunum, Maja navodi: 

“Pred vama je jedan pokušaj da isko?im iz klasi?nog realizma i imitacije prirode, bez pretenzija da naturam ono ?uveno: „šta je pisac hteo da kaže“ – uživajte u razgledanju i pokušajte da stvorite nešto svoje iz ovog ni?ega… Izmišljajte i zamišljajte svoju lepotu tajne!”

Tanja Babi? stekla je zvanje diplomiranog dizajnera na Fakultetu primenjenih umetnosti 2018, da bi masterirala na svojoj mati?noj obrazovnoj ustanovi godinu dana kasnije, kao primenjeni slikar. Ovo je njena prva samostalna izložba, koja ?e biti otvorena za publiku do 5. marta.