“LUTALAŠTVO” MIRJANE BOBE STOJADINOVIĆ NA KOLARCU

Likovna galerija Kolar?eve zadužbine ugosti?e od utorka, 12. januara izložbu “Lutalaštvo” Mirjane Bobe Stojadinovi?. 

Izložba Lutalaštvo jeste jedna iz serije radova posve?enih putovanju, koj? ga preispituje u klju?u prevoznih sredstava (brod, voz, automobil, autobus, avion), istorije putovanja, psihološkog zna?enja putovanja, kao i li?nog doživljaja procesa putovanja.

Izložba predstavlja ambijentalnu postavku koja obuhvata autorske fotografije i zvukove beležene na putovanjima, kao i tekstove nastale tokom 2020. godine koji sadrže subjektivni narativ doga?aja ili ?eš?e anti-doga?aja sa putovanja.

Transport je mehanizam koji je omogu?io gotovo sve što danas ?ini savremenu civilizaciju: od teške industrije do turizma, preko migracija, trgovine i kultivisanja.

Me?utim, on omogu?uje i proces fizi?kog izmeštanja i udaljavanja od poznatog, odnosno ulaženja u nepoznato, kao duhovnog izazova za propitivanje sopstva.

Upravo tu stranu putovanja umetnica istražuje u radu Lutalaštvo, bave?i se subjektivnoš?u doživljaja putovanja.

Umetni?ki rad posve?en stranstvovanju nije slu?ajan u vremenu teške pandemije – ne kao eksapizam od ozbiljnosti situacije, ve? kao ubežište za potencijal ljudskosti koji u sebi nosimo.

Mirjana Boba Stojadinovi? je vizuelna umetnica, akademski obrazovana u Srbiji, Holandiji i Velikoj Britaniji. Od 1998. godine samostalno izlaže u zemlji i inostranstvu, a tako?e je u?estvovala u brojnim grupnim izložbama, organizovala ih i kurirala.

U centru njenih interesovanja su prostor i naracija, performativno upotrebljavaju?i fotografiju, tekst, zvuk, svetlost, objekat.

Izložbu, koja ?e trajati do 30. januara, možete posetiti radnim danima od 10 do 17 ?asova. Zvani?nog otvaranja ne?e biti, a umetnica ?e biti u galeriji Kolar?eve zadužbine u utorak, 12. januara od 14 do 17 ?asova.