NA DRUGI POGLED: BEZ NAZIVA & RAG RUG

Online platforma „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance” na kojoj je izloženo deset radova vizuelnih umetnika i umetnica iz Srbije i deset iz Austrije, u avgustu predstavlja rad „Bez naziva” Alekseja Sivcevi?a iz Srbije i „Rag Rug” austrijske umetnice Katrin Bolt.

Goblen „Bez naziva” nastao je 2021. godine. Ovaj rad tematizuje fenomen gastarbajtera, koji su nakon Drugog svetskog rata u nekoliko talasa odlazili iz Jugoslavije na rad u inostranstvo, naj?eš?e u Nema?ku i Austriju, sa namerom da se nakon što zarade dovoljno novca, vrate u domovinu.

Neretko, zabludu o neprikosnovenom raju socijalizma prevladalo bi realno stanje po povratku u zavi?aj, te do povratka ?esto nije dolazilo.

Na goblenu je prikazana scena tipi?ne gastarbajterske svadbe, sa izvezenom poslovicom “Radi, radi pa ku?u sagradi” koja je posebno svojstvena za jugozapadnu oblast Nema?ke poznatu kao Švabija, koja je svojevremeno bila jedna od glavnih destinacija gastarbajtera. Ovaj goblen je rezultat saradnje sa Rajkom Stani? kao deo master projekta “Zeitgeist”.

„Od presudne važnosti mi je bilo da medij i narativ u celosti odgovaraju stanju svesti našeg društva, pa je rad i zamišljen tako da se može ?itati na elementarnom vizuelnom, odnosno složenom simboli?kom nivou”, rekao je Aleksandar Svicev. Njegov rad mogu?e je pogledati na online platformi ,,Na drugi pogled”: https://www.secondglance.rs/sr/gledista/aleksej-sivcevic/347

Rag Rug Katrin Bolt

Umetni?ki rad „Rag Rug” je ru?no šiveni zidni tepih od odba?ene kamuflažne ode?e. Rašivena maskirna garderoba i vojna ode?a zašivena je ponovo u oblike brda ili planina, uz pra?enje njihovih šara.

Predstavljaju?i pejzaž, rad otvara teme identifikacije sa i „vlasništva” nad zemljom, kao aspektima koncepta nacionalne države.

„Interesuje me da istražim neverbalni jezik koji upotrebljavamo ili uo?avamo u našem svakodnevnom okruženju. Ode?a je definitivno na?in izražavanja li?nosti i iskazivanja ne?ega. Povezana je sa dizajnom, atributima, istorijom i materijalnoš?u. Kopkalo me je da napravim sliku koja bi bila apstraktna i slikovita u isto vreme”, rekla je Katrin Bolt o ovom delu. Njen rad mogu?e je pogledati na online platformi ,,Na drugi pogled”: https://www.secondglance.rs/sr/gledista/catrin-bolt/106

Dela ovo dvoje umetnika prethodno su izabrana na konkursu za radove koji ukazuju na na?ine na koje evropska društva posmatraju sebe i „druge”, kao i one koji referišu i prevazilaze klišee i predrasude koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima uprkos – ili upravo usled – bliskih istorijskih odnosa i isprepletenih istorija migracija.

Pokretanjem onlajn platforme obeležava se 20 godina od osnivanja Austrijskog kulturnog foruma Beograd i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa izme?u Austrije i Srbije.

Aleksej Sivcevi? (26), ro?en je u Užicu, a diplomirao je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Poha?a master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (odsek za grafiku).

Katrin Bolt (1979) živi i radi u Brajtenštajnu i Be?u. Studirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Be?u, na odseku za Nove medije (Peter Kogler) od 1997. do 2003. godine. Bolt se bavi slojevima prostora u vezi sa njihovim sadržajem, istorijom i arhitekturom.