NADEŽDA U GALERIJI RTS-a

U Galeriji RTS-a otvorena je izložba pod nazivom ,, Nadežda Petrovi? 1873 – 2023: u susret obeležavanju 150 godina od ro?enja”.

Ova umetni?ko-dokumentaristi?ka pri?a o životu i radu jedne od najpoznatijih srpskih slikarki predstavlja dva perioda Nadeždinog slikarstva, kao i tri faze: Minhenski period i njegovu prvu fazau, Srbijanski period i njegovu prvu fazu kao i tre?u, koloristi?ku fazu.

Slike izložene u galeriji Javnog servisa dolaze iz Narodnog muzeja i iz Umetni?ke galerije Nadežda Petrovi? u ?a?ku, a autorke izložbe su istori?arke umetnosti Mirjana Rackovi? i Dragana Božovi? iz ?a?anske ustanove.

Tematski su u postavci  zastupljeni Nadeždini naj?eš?i motivi – pejzaž i portret. Pošavši od motiva vodenice koja oslikava Nadeždine prve godine slikanja direktno u pejzažu, preko istraživanja svetlosti kroz umerenu paletu u predelu nastalom u okolini Beograda do koloristi?ki i kompoziciono razigranog prizora srpskog sela smeštenog pod brdom, izabrana dela svedo?e o odnosu slikarke prema eksterijeru i izazovima koje nosi, a koje je savladavala kroz modernisti?ki koncept i neposrednost, navodi jedna od autorki, Dragana Božovi?.

Na otvaranju izložbe u Galeriji RTS-a prisutnima su se obratili Nikola Kusovac, ?lan Saveta RTS za kulturu i umetnost, Bojana Bori? Breškovi?, direktorka Narodnog muzeja Srbije i Branko ?alovi?, direktor Umetni?ke galerije „Nadežda Petrovi?“.

“?a?ak se  trudi da se na razne na?ine oduži ovoj neobi?noj, energi?noj ženi koja je pre više od stotinu godina kr?ila puteve emancipacije, prevazilaženje tradicionalizma i predrasuda kojih je u vreme kada je Nadežda stupila na umetni?ku scenu bilo isuviše. Pored umetni?kog kao podjednako važno  isti?e se njeno patriotsko delo kao primer duboke odanosti svom rodu što je pokazala i svojim li?nim primerom”, rekao je ?alovi?.

Obeležavanje jubileja – 150 godina od ro?enja velike slikarke podrazumeva multidisciplinaran i kompleksan pristup sa dva nivoa: nacionalnim i me?unarodnim:

“Nosilac nacionalnog odnosno regionalnog nivoa je Narodni muzej  Srbije koji ?e pratiti programi vezani za Nadeždin  društveni i umetni?ki angažman u saradnji sa partnerima u regionu koji ?e svojim programima dati doprinos  širem sagledavanju Nadeždine li?nosti”, istakao je direktor Galerije Nadežda Petrovi? i dodao:

“Me?unarodni nivo je  vezan za Francusku odnosno predstavljanje u Kulturnom centru Srbije u Parizu koji realizuje Muzej savremene umetnosti Beograd a stavlja u fokus Nadeždina dostignu?a u okviru evropske umetnosti. Ovom programu pridruži?e se i predstavljanje u Palati UNESCA. Svi partneri  na projektu priredi?e i prate?e programe. u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Republike Srpske i Tiflološkim muzejem iz Zagreba bi?e prire?ena izložba za slepa i slabovida lica a realizova?e se i saradnja sa Galerijom ,,Božidar Jakac” iz Kostanjevice na Krki i Galerijom savremene umetnosti iz Niša.“