NASTAVLJA SE STRIP SARADNJA SRBIJE I FRANCUSKE

U prostorijama Gradske uprave Pan?eva, potpisan je novi Sporazum o saradnji u oblasti kulture i stripa izme?u francuskih i srpskih institucija –  Francuskog instituta u Srbiji koji je i inicijator sporazuma, Me?unarodnog centra za strip i ilustraciju (Angulem, Francuska), Narodne Biblioteke Srbije, Grada Pan?eva i Agencije Komunikart.

Sporazum o saradnji potpisali su Stanislas Pjere direktor Francuskog instituta u Srbiji, Pjer Lungereti, generalni direktor Me?unarodnog centra za strip i ilustraciju (CIBDI), Dragana Milunovi?, zamenica upravnika Narodne Biblioteke Srbije, Aleksandar Stevanovi?, gradona?elnik Pan?eva i Monika Husar Tokin, direktorka Agencije Komunikart iz Pan?eva.

Sporazumom je predvi?en nastavak rezidencijalnog programa u oblasti stripa izme?u Francuske i Srbije, koji se od 2020. održava u dva grada, Angulemu i Pan?evu, kao i po?etak saradnje sa Narodnom bibliotekom Srbije na projektima o?uvanja srpskih strip kolekcija i digitalizacije originalnih dela iz oblasti srpskog i jugoslovenskog stripa.

Stanislas Pjere, direktor Francuskog instituta u Srbiji, prilikom sve?ane ceremonije potpisivanja sporazuma je izjavio: “Veliko mi je zadovoljstvo i ?ast što ?u biti u prilici da potpišem ovaj obnovljeni sporazum o saradnji. Sre?an sam što je proširen i na Narodnu biblioteku Srbije, i što ?e misija u okviru samog sporazuma biti proširena i na obuku bibliotekara, uz ve? postoje?e umetni?ke rezidencije u oblasti stripa. Sjajno bi bilo da ovakva vrsta sporazuma bude i po?etak razmišljanja o stvaranju Muzeja stripa ovde u Srbiji, o ?emu smo razgovarali i sa ministarkom kulture Majom Gojkovi?”.

Cilj ovog sporazuma je ja?anje umetni?ke, nau?ne, pedagoške i kulturne saradnje izme?u dve zemlje. Izme?u ostalog, sporazum predvi?a zajedni?ku organizaciju radionica i obuka namenjenim crta?ima, razvoj nau?ne saradnje u vidu studija i ?lanaka koje se ti?u srpskog stripa u cilju uspostavljanja bibliografske baze, razmenu dokumenata i bibliografskih podataka, koprodukcijski rad na izložbama, organizaciju pozajmica strip radova i drugo.

Pjer Lungereti, generalni direktor Me?unarodnog centra za strip i ilustraciju, povodom obnove sporazuma je rekao: “Ovaj sporazum koji sprovodimo, i koji ?emo danas proširiti i potpisati jeste jedan od najaktivnijih, najbogatijih i naživljih koje imamo na me?unarodnom nivou. Narodna Biblioteka Srbije ?e dodatno obogatiti naše aktivnosti, naro?ito kada je u pitanju nasle?e u oblasti stripa. Tako?e, o?ekujem i konkretne aktivnosti koje se ti?u konzervacije, o?uvanja i promovisanja nasle?a u oblasti stripa. Pored partnerstava u kojima ?e nam biti drago da u?estvujemo, moja li?na namera je da autore i sve ono što se dešava u oblasti stripa, kao i samo nasle?e, u?inimo poznatim u Francuskoj, budu?i da sam iznena?en kvalitetom samog stvaralaštva u oblasti stripa u Srbiji”.

Sporazumu se od ove godine, priklju?ila i Narodna biblioteka Srbije.

Dragana Milunovi?, zamenica upravnika Narodne Biblioteke Srbije, u svom obra?anju je istakla: “Naša kolekcija stripa trebalo bi da predstavlja jednu od najpotpunijih te vrste u zemlji. Pored toga, mi se bavimo i sakupljanjem i o?uvanjem, digitalizacijom i promocijom celokupnog kulturnog nasle?a, pa u tom smislu imamo i vrlo zna?ajne resurse koji mogu u velikoj meri da doprinesu i promociji jedne ovako interesantne kolekcije. Sigurna sam da ?emo ovo biti ne samo zna?ajan i uspešan projekat, ve? i vrlo interesantan jer podrazumeva niz aktivnosti inovativnog karaktera. Ovo ?e biti jedan iskorak za nas, a saradnja sa razli?tiim organizacijama i institucijama koje su nešto druga?ije prirode od Narodne Biblioteke Srbije ?e biti nešto potpuno osvežavaju?e”.

Partner na projektu u Pan?evu je Agencija KomunikArt, u okviru ?ijeg Nova Festivala se organizuje program rezidencijalnog boravka u Srbiji.

Monika Husar Tokin, direktorka Agencije Komunikart, osvrnula se na dosadašnje u?inke programa Ukrštenih rezidencija u oblasti stripa izme?u Srbije i Francuske: “Za sada imamo jednu objavljenu grafi?ku novelu Alize De Pen, koja je ovde bila prošle godine na rezidencijalnom boravku. Ilija Jakovljevi?, koji se upravo vratio sa rezidencije iz Angulema, tako?e je završio svoj strip i izda?e ga u samostalnoj produkciji u prvom izdanju. Kler Bro se vratila iz Pan?eva pre manje od mesec dana vrlo zadovoljna, sa novom motivacijom da završi svoju grafi?ku novelu, a Dragana Radanovi?, koja je prva otišla u Angulem prošle godine, radi na svojoj doktorskoj tezi – to je strip koji je razvijala u Angulemu. Mi ve? sada vidimo ozbiljne rezultate naših rezidencija, a sa sopstvenog rezidencijalnog boravka u Francuskoj sam se vratila sa mnogo ideja, sa mnogo želja da i sami napredujemo kao organizacija, ali i da podelimo naša iskustva sa Gradom Pan?evom i drugim gradskim institucijama. Za sada vidimo sjajnu podršku i Ministarstva kulture, a nadamo se da ?e ta podrška u budu?nosti uroditi i nekim novim programima koje ?emo zajedno realizovati”.

Foto: Aleksandar Stojkovi?