NASTAVLJENA OBUKA ZA SEKRETARE REŽIJE U ORGANIZACIJI FCS

Neposredno pred uvo?enje vanrednog stanja održano je uvodno predavanje radionice za budu?e sekretare i sekretarice režije na Fakultetu dramske umetnosti (FDU) u organizaciji Filmskog centra Srbije (FCS).

Posle tri  meseca pauze, ova odli?na obuka za one koji žele da steknu znanja i zapo?nu filmsku i TV karijeru je nastavljena!

“FCS je krajem prošle godine prepoznao kao problem doma?eg filmskog stvaralaštva nedovoljan broj kvalifikovanih filmskih radnika u razli?itim sektorima filmske proizvodnje. Samim nedostatkom stru?nih kadrova razli?itih profila, pove?ana je cena pojedinih zanimanja, a samim tim je ugrožena izvodljivost proizvodnje doma?ih filmova. Radionice koje smo pokrenuli u saradnji sa FDU-om ?e klju?no pomo?i da se ovaj problem reši”, izjavio je direktor Filmskog centra Srbije Gordan Mati?.

 

Dekan Fakulteta dramskih umetnosti, Miloš Pavlovi?, istakao je da ova obrazovna institucija prima jako mali broj studenata, ali da sama filmska industrija zahteva veliki broj ljudi koji se bave direktno zanatom i operativnim poslovima na terenu.

Kao i ve?ina drugih zemalja, ni mi nemamo škole nižeg nivoa, ali su naši profesori obu?eni da rade i operativne poslove. Zbog toga je FDU pravo mesto gde na najbrži i najkvalitetniji na?in možemo organizovati odgovaraju?e spefici?ne kurseve.  Naravno, podrška FCS je bila neophodna zato što bi ovi kursevi ina?e mnogo koštali jer zahtevaju veliki angažman i ljudi i tehnike. Pomo? države i Filmskog centra Srbije tu imaju veliki zna?aj, a mislim i da ?e država imati korist jer ?emo uspeti da pokrijemo sva deficitarna zanimanja koja u ovom trenutku filmska industrija ima, dodao je Pavlovi?.

Prakti?na nastava, kojom rukovodi mentorka Aleksandra Beka Wolf, zapo?ela je 3. juna i u celosti se odigrava na snimanju serije „Kaljave gumeu režiji Miodraga ?erti?a, gde glavnu ulogu nosi Gorica Popovi?. Ovaj deo programa održava se u Downtown studiju zahvaljuju?i produkciji Easy E Films.

Trudimo se da ovim kursom obuhvatimo sve što sekretarica režije radi na setu, da obuhvatimo kompletan proces rada, u pripremama, postprodukciji. Trudim se da im objasnim objasnim i sažmem sve informacije koje su vezane za ovaj posao što kod nas, što u svetu, da obuhvatimo i ru?no i i digitalno vo?enje skripta, da pratimo kako snimanje izgleda u 21. veku. Bitno je što su oni prva školovana generacija sekretarica režije i predivno je što su FDU i Filmski centar Srbije to omogu?ili. Prolazimo sve što je mogu?e, od najjednostavnijeg vo?enja skripta i bavljenja svime što posao obuhvata, do najkomplikovanijih struktura, pojasnila je Wolf, naglašavaju?i kako bi bilo jako bitno informisati produkcije da sada postoji obrazovani kadar koji mogu da angažuju.

Nastava u teorijskom delu zapo?ela su u petak, 5. juna, na Fakultetu Dramskih umetnosti, a predava? je bio profesor Aleksandar Kosti? sa katedre kamere.

“Ovde je bitno da kandidati dobiju deo osnovnog znanja koji eventualno nemaju, s obzirom da ne dolaze iz institucija obrazovanja koje su vezane za struku, a s druge strane i da dobiju te najbitnije informacije vezane za samu praksu. Da mogu odmah da u?u u prakti?an rad, rekao je Kosti?.

Irina Duki?, jedna od polaznica radionice, isti?e da joj je prakti?no iskustvo bilo od najve?e koristi. „Nova saznanja sam dobila u nekim tehni?kim aspektima, nijansama, detaljima, koji su zaista presudni tokom snimanja, kaže jedna od budu?ih sekretarica režije.

“Teoretski deo je obiman i imamo vremena samo da zagrebemo površinu, svim tim oblastima ?ovek može da se bavi godinu dana. Bavimo se koliko imamo vremena, ali je jako zanimljivo, dodaje ona.

U narednom periodu bi?e organizovane i radionice za još pet deficitnih zanimanja: asistenti i asistentkinje režije, rasvetljiva? – gafer, scenski radnik – farmajstor, šarfer i švenker.

Ovi intenzivni kursevi, u malim grupama polaznika, upozna?e polaznike sa procesom rada na filmu i televiziji, kao i sa svim segmentima saradnje sa rediteljem, produkcijom, montažom, kamerom i snimanjem i dizajnom zvuka. U?eš?e na radionicama potpuno je besplatno za sve polaznike, a prethodno iskustvo nije neophodno.

Foto: Tamara Marki?, KomunikArt