NOVA FESTIVAL OTVARA VRATA JOZEFU BOJSU

Na predstoje?em Nova Festivalu posve?enom savremenom strip stvaralaštvu, koji se održava od 5. do 15. oktobra u Galeriji Bate Mihailovi?a u Pan?evu, bi?e predstavljen izložbeni segment “Mo? umetnosti/Art Power!” inspirisan stvaraštvom nema?kog umetnika Jozefa Bojsa, kao i putuju?a strip-izložba “Svet u oblacima, Francuska – Srbija: veze kroz strip”, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Slogan “Mo? umetnosti/Art Power!”, po kome je nazvan jedan od izložbenih segmenata festivala, nastao je izborom klju?nih re?i iz jednog od najpoznatijih citata Jozefa Bojsa: „Mislim da umetnost jedina ima poli?itku mo?, jedina ima revolucionarnu mo?, jedina ima mo? da oslobodi ?ove?anstvo od svih represija.“

Ovim izložbenim segmentom, kao i mentorskim programom “Comix Together”, Nova Festival se pridružuje desetinama kulturnih institucija i ustanova iz Evrope koje obeležavaju stogodišnjicu od ro?enja Jozefa Bosa, reaktuelizuju?i, preispituju?i i podse?aju?i na neke od Bojsovih fascinantnih ideja, kroz strip.

U okviru ovog segmenta svoje radove predstavi?e ?ak 26 strip autora iz Srbije, regiona, i Evrope: Aleksa Gaji?, Bojan Mitrovi?, Bojan Zavišin, Darko Dacovi?, Darko Grkini?, Darko Macan, Filip Karan, Frances Lewtas, Igor Kordej, Ilija Jakovljevi?, Ivan Maruši?, Ivana Armanini, Larisa Ackov, Lea Embeli, Lea Kralj Jager, Marina Veselinovi?, Mihaela Erceg, Milan Pavlovi?, Radovan Vukasovi?, Saša Stojanovi?, Sonja Gašperov, Sr?a Dragovi?, Thierry Guitard, Uroš Maksimovi?, Valentina Briški, Vladan Nikoli?.

Izložba “Svet u oblacima” ima za cilj da kroz mini-istoriju jugoslovenskog stripa prikaže dodirne ta?ke i uticaj francusko-belgijske škole stripa na ovdašnju scenu.

Iz pera scenariste Pavla Zeli?a, glavnog urednika, i strip-autora Jane Adamovi? i Aleksandra Zografa, izašli su tekstovi koji uz obilnu vizuelnu gra?u vode posetioca kroz ?etiri celine izložbe: Po?etak svih doba, Zlatno doba, Doba heroja i Savremeno doba.Svaki od segmenata izložbe na duhovit na?in, prilago?en i deci i odraslima, prikazuje trendove i me?usobni uticaj francuskog i srpskog stripa kroz vreme.

Raskošni dizajn izložbe, za koji je bila zadužena strip-autorka Žoana Markade-Mo, menja se u skladu sa epohom koju elementi izložbe predstavljaju.

Na incijativu Ambasade Republike Francuske i Francuskog instituta u Srbiji, a uz podršku Me?unarodnog centra za strip i Narodne biblioteke Srbije, izložba “Svet u oblacima” nastala je kako bi obilazila gradove u Srbiji i promovisala umetnost koja više od ?itavog veka služi ne samo za razonodu, ve? i za iskazivanje ozbiljnih umetni?kih i politi?kih poruka.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.