NOVIM PUTEVIMA U NOVU BUDUĆNOST

Me?unarodni simpozijum „Novim putevima u novu budu?nost” bi?e održan od 22. do 31. marta u livestream formatu, u organizaciji kustoskinje Biljane ?iri?.

Glavni prezenteri simpozijuma su „What Could/Should Curating Do“ i Moderna galerija iz Ljubljane, a predavanja ?e se održavati svakog dana od 11h po centralnoevropskom vremenu, sem 24, 27. i 28. marta koji su slobodni dani. Livestream ?e biti dostupan na zvani?nim facebook i youtube stranicama programa i institucija WCSCD,  Moderne  galerije, Artcom  platforme, Rockbund Art Museum I Gradska Biblioteke Bor.

U?esnici seminara bi?e Zdenka Badovinac (kustos, Moderna Galerija, Ljubljana); Robel Temesgen (umetnik, Adis Abeba); Larys Frogier (direktor, Rockbund Art Museum, Shanghai); Sinkneh Eshetu (pisac,Addis Abeba); Marija Glavaš (sociolog, Ljubljana); Berhanu (antropolog, Kanbera); Aigerim Kapar (me?uzavisni kustos, Astana); Jelica Jovanovi? (arhitekta, Beograd); Hu Yun (umetnik, Melburn); Jasphy Zheng (umetnik, Xia Men); Dragan Stojmenovi? (Gradska biblioteka, Bor); Nikita ?oi (glavni kustos, Tajms muzej, Guangdžou); Robert Bobni? i Kaja Kraner (istraživa?i, predava?i Ljubljana); Aziza Abdulfetah Busser (arhitekta i akademik, Adis Ababa); Aleks Ulko (umetnik i istraživa?, Taškent); Brett Neilson (profesor, Institute for Culture and Society, Western Sydney University); Yabebal Fantaye (Astrofizi?ar i nau?nik za podatke, suosniva? inicijative 10 Akademije, Adis Ababa), Salem Makurija (nezavisni pisac, producent, reditelj, videograf, i profesor na Katedri za umetnost na Velsli koledžu), Biljana ?iri? (me?uzavisni kustos i osniva? WCSCD)

Simpozijum „Novim putevima u novu budu?nost” je prvi javni trenutak deljenja ne samo istraživanja u okviru ovog programa, ve? i na?ina rada zasnovanog na relacijama i me?uzavisnosti.

Ovaj program je dugoro?ni projekat i istraživanje koje se odražava na Inicijativu Pojas i put, i na?in na koji ?e izmeniti estetiku i praksu svakodnevnog života u razli?itim lokalnim kontekstima Etiopije, Srbije, Slovenije, Uzbekistana, Kine, i Kazahstana.

Mnogi od ovih lokaliteta smeštenih na marginama globalne ekonomije ponovo su dobili na vidljivosti kroz geopoliti?ke sukobe, kada je ova Kineska Inicijativa ušla u sferu interesovanja drugih globalnih sila.

Da li bi nova vidljivost i geopoliti?ki odnosi mogli da stvore alternative našem postojanju, ili ?e podržati ekstraktivisti?ku kapitalisti?ku logiku koju je toliko godina nametala zapadnoevropska modernost, neka su od pitanja koja projekat pokušava da istraži kroz studije slu?aja.

Otkako je po?ela pandemija, Inicijativa Pojas i put polako definiše novi pravac fokusiran na digitalne usluge i javno zdravlje i te transformacije projekat ?e nastaviti da istražuje i razumeva u teku?oj godini.

Projekat „Novim putevima u novu budu?nost” je po?eo u februaru 2020. neposredno pre nego što je najavljena pandemija, a od tada nastavljamo da funkcioniše u našim novim uslovima života.

Trenutni uslovi pretvorili su projekat u mnogo više od ispitivanja Inicijative pojas i put: on je postao ispitivanje sopstvenog postojanja, na?ina na koji živimo, kako praktikujemo me?uzavisnost razliku i “rastežemo” postoje?e institucionalne strukture kroz koje se mi kao praktikanti kre?emo. 

Naš put otvara pitanje da li ovaj novi hladni rat polako odvija pred nama – izazvan pandemijom – može da stvori i podstakne veze koje nijedna država ne može da kontroliše, ali koje su nam potrebne i koje su zaista naše.

Detaljan pregled programa po danima i dodatne informacije mogu?e je pogledati na internet stranici „What Could/Should Curating Do“ .

Projekat As you go… the roads under your feet, towards a new future” pokrenula je i osmislila Biljana ?iri?. Me?u istraživa?kim jedinicama su „What Could/Should Currating Do“ (Beograd),  Moderna  galerija (Ljubljana), Muzej umetnosti Rokbund (Šangaj), Muzej Guangdong Tajms (Guangdžou), ArtKom (Astana), Robel Temesgen i Sinkneh Eshetu (Adis Abeba) i Gradska biblioteka (Bor).

Prvu fazu projekta podržali su FFAI, Fondacija za umetni?ke inicijative, CURTAIN (Muzej umetnosti Rokbund), Austrijski kulturni forum, Kustoska praksa (Monash University Art, Design and Architecture) i Stipendija programa istraživa?ke obuke australijske vlade.