NOVO IZDANJE FILMSKOG CENTRA SRBIJE

U sredu, 4. novembra u 13h, u Dvorani Kulturnog centra Beograda, bi?e održana promocija monografske studije prof. dr Ivane Kronje „Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma: Telo, rod i identitet. Evropa – SAD – Srbija“, koju je objavio Filmski centar Srbije.

Na promociji ?e, uz autorku, govoriti i istori?arka umetnosti Irina Suboti?, kriti?ar i teoreti?ar medija i filma Tomislav Gavri?, multimedijalni umetnik Miodrag Krkobabi?, kao i urednik izdava?ke delatnosti Filmskog centra Srbije, Miroljub Stojanovi?. Ulaz na promociju je slobodan.

Ova studija, objavljena u izdanju Filmskog centra Srbije, rezultat je multidisciplinarnog teorijskog istraživanja svetskog i srpskog eksperimentalnog filma.

Studija na gotovo 600 stranica donosi detaljan akademski pregled nedovoljno poznate istorije avangardnog i eksperimentalnog filma u svetu i kod nas, kao i kulturološko i rodno ?itanje filmske umetnosti primenjeno na filmski eksperiment. Knjiga se doti?e i veoma aktuelnih tema video-umetnosti, prikazivanja tela u savremenoj umetnosti, estetike kvir filma i kritike okultizma na filmu.

Autorka Ivana Kronja je o radu na svojoj studiji rekla:

?itav proces bio je pra?en i dubokim fazama samopreispitivanja, moralnih dilema, politi?ke i duhovne upitanosti. U jednom delu knjige radi se, naime o veoma izazovnim, ?esto subverzivnim, teškim pa i negativnim temama. S druge strane, tematika ženskog i LGBTIQ identiteta pra?ena je neretko diskriminacijom i neshvatanjem, stereotipima sa kojima se mora hrabro suo?iti. Svi stavovi u mojoj knjizi poti?u od mog humanisti?kog obrazovanja i politi?ke kulture tolerancije, dok su, s druge strane, pojmovi obra?eni nau?no i dosta neutralno, tako da se knjigom može koristiti i ?italac koji se ne slaže sa stavovima autorke. Poštenje i nau?na objektivnost bili su jedan od ciljeva u završnom radu na knjizi, budu?i da je zamišljena i kao udžbenik za poslediplomske studije u oblasti filmske i multimedijalne umetnosti”.

Ivana Kronja je filmološkinja i filmska kriti?arka, autorka brojnih teorijskih radova o kulturi, medijima i filmu objavljenih u zemlji i inostranstvu, kao i medijske studije „Smrtonosni sjaj“ (2001). Profesorka je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu.