OTVORENA IZLOŽBA EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES

U petak, 26. novembra u u Muzeju savremene umetnosti, performansom MONUMENT: NO ONE IST LOST umetnice Ivane Ivkovi? otvorena je izložba EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES institucije za internacionalne odnose u kulturi iz Nema?ke – ifa (Institut für Auslandsbeziehungen).

Na sve?anom otvaranju prisutnima su se obratili Branislava Sekuli?, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Frank Bauman, direktor Goethe-Instituta u Srbiji i Sanja Koji? Mladenov, kustoskinja izložbe.

“Izložbom koju ve?eras otvaramo potvr?ujemo da smo kulturna institucija koja predstavlja mesto ukrštanja kultura i mesto razmene umetni?kih vizija i ideja. Mesto koje je most susretanja i povezivanja umetnika. Ova izložba ?e biti otvorena do 27. februara 2022. godine i jedna je od prvih u zvani?nog programu Evropske prestonice kulture 2022. godine. Predstavlja put u druga?iju perspektivu. Prozor u nove mogu?nosti. Tuma?i nasle?e i budu?nost evropskog ?oveka kroz vizuru 14 umetnika iz Evrope, od ?ega i iz Srbije i regiona. Prezentuje se u Novom Sadu kao rezultat saradnje Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Instituta za nema?ke internacionalne odnose u kulturi ifa i Goethe-Instituta u Srbiji, kojima se ovom prilikom srda?no zahvaljujem na podršci i dobroj višegodišnjoj saradnji koju imamo”, istakla je Branislava Sekuli?, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

 

“Izložba koju kona?no otvaramo ve?eras, sa jedne strane se oslanja na duga?ku tradiciju saradnje izme?u Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, institucije za internacionalne odnose u kulturi iz Nema?ke – ifa, i Goethe-Instituta u Srbiji. S druge strane, ona je nešto potpuno novo za sve uklju?ene, jer se ovog puta ne radi o prezentaciji gotove, unapred pripremljene i kustosirane izložbe iz Nema?ke. Umesto toga, ovde su predstavljena me?unarodna umetni?ka dela specijalna producirana za izložbu EVROVIZION. Na šestogodišnjem putovanju kroz razli?ite evropske gradove, mahom uz izbegavanje “dežurnih metropola”, fokus je uvek na Evropi uz umetni?ku diskusiju o goru?im socijalnim, ekološkim i kulturnim pitanjima. Goethe-Institut u Srbiji i ja smo ponosni što smo deo ovog projekta”, rekao je Frank Bauman, direktor Goethe Instituta u Srbiji.

“Izložba EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES bavi se aktuelnim društveno – politi?kim kontekstom i propitivanjem Evropskog identiteta kroz isticanje manje vidljivih i  marginalizovanih geopoliti?kih i kulturnih prostora. Koleginica Sabina Klemm i ja smo se tokom kreiranja koncepcije izložbe odlu?ile da u fokus stavimo prostore jugoisto?ne i isto?ne Evrope. Mesta koja na me?unarodnoj umetni?koj sceni imaju donekle podre?enu ulogu. Cilj nam je bio da ukažemo na postoje?e problemati?ne odnose, osvetlimo specifi?ne progresivne impulse lokalnih umetni?kih scena, te otvorimo prostore za aktivnu me?usobnu saradnju. Kokreativna izložba ?e bi?e predstavljena u 12 gradova Evrope i meni je posebno drago da je Novi Sad sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine, jedna od prvih stanica projekta, jer je to grad koji ?e naredne godine poneti titulu Evropske prestonice kulture, zna?ajne i za propitivanje Evropskog kulturnog identiteta”, zaklju?ila je Sanja Koji? Mladenov, kustoskinja izložbe.

 

Izložbu je otvorio performans Ivane Ivkovi? MONUMENT: NO ONE IS LOST, nastavak multimedijalnog istraživanja umetnice zapo?etog pre nekoliko godina, u kojem stvara performativne tableau vivant  situacije (žive slike) u specifi?nim kontekstima i mestima.

Pitanja identiteta i rodnih stereotipa zauzimaju zna?ajno mesto u delu Ivane Ivkovi? pri ?emu ona koristi polunago telo kao performativni instrument ili medijum specifi?ne osetljivosti i senzualnosti. Njena dela su uvek bila usredsre?ena na iskustva gledalaca, odnosno na njihovu emocionalnu i psihološku percepciju ambijenata i doga?aja.

Na izložbi svoje radove predstavljaju umetnice i umetnici Nevin Alada?, Igor Bošnjak, Vajiko Chachkhiani, Lana ?maj?anin, Johanna Diehl, Petrit Halilaj, Ivana Ivkovi?, Janine Jembere, Vladimir Miladinovi?, Henrike Naumann, Emilija Škarnulyt?, Selma Selman, Slavs and Tatars, i Adnan Softi?. Kustoskinje izložbe su Sanja Koji? Mladenov i Sabina Klem.

Za vreme prezentacije izložbe, 26.11.2021 – 27.02.2022, održa?e se više prate?ih programa u Novom Sadu, dok ?e u februaru 2022. godine, i u galeriji Menja?nica Goethe-Instituta u Beogradu, biti realizovana izložba umetnice Henrike Nauman.

Foto: Marko ERCEGOV?EVI?