OTVORENE PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU O KUSTOSIRANJU

Da li ste rešili da u svom životu budete umetnik ili kustos? Ako je odgovor na ovo pitanje “DA”, predlažemo vam da se prijavite za tre?i ciklus me?unarodnog kustoskog programa „Šta kustosiranje može/treba da bude?”

Ovaj program koji je u svetu umetnosti poznad po skra?enici WCSCD ?e se održati od 1. avgusta do 29. oktobra 2020. u  Beogradu. Prijave za u?eš?e otvorene su 3. februara, a zainteresovani umetnici i kustosi mogu se prijaviti do 8. marta 2020. u 17.00 sati.

Kustoski program WCSCD nastavlja da naglašava kustoske prakse koje su aktivne na marginama mejnstrim umetni?kog sistema, ali doprinose globalnom, što se i dalje može posmatrati kao stalni pokušaj dekolonizacije umetnosti i njenog diskursa.

Me?u vode?im mentorima ovogodišnjeg ciklusa me?unarodnog kustoskog kursa WCSCD na?i ?e se Ekaterina Degot (direktorka i glavna kustoskinja festival “Štajerska jesen”), Liza Rozendal (vanredni profesor izložbenih studija na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Oslu i kustos GIBCA – Me?unarodnog geteborškog bijenala savremene umetnosti za 2019. i 2021), ?us Martinez (šefica Umetni?kog instituta FHNW Akademije umetnosti i dizajna u Bazelu), Suzana Milevska (kustoskinja i teoreti?arka vizuelne kulture), Dr. Zairong Ksijang (stipendista), Jelena Vesi? (nezavisna kustoskinja, kriti?arka i predava?ica iz Beograda), Luka Lo Pinto (direktor MACRO Muzeja u Rimu), Nataša Petrešin – Bašle (nezavisna kustoskinja, umetnica i pisateljka) i „ruangrupa“ (umetni?ki direktori Documenta 15).

Program WCSCD 2020 bi?e fokusiran na bavljenje ženama kustosima ili direktorima institucija u nekadašnjem Jugoslovenskom kulturnom polju od sedamdesetih godina prošlog veka koji su dovodili u pitanje postoje?e na?ine razmišljanja i rada oko umetnosti.

U?esnici programa vodi?e intervjue, arhivske prakse istovremeno razmišljaju?i o na?inima arhiviranja i govore?i o nekadašnjim kuratorskim praksama. Istraživane prakse bi?e deljene i kontekstualizovane kroz razli?ite javne momente tokom trajanja programa.

Uslovi i na?in prijave na konkurs

Podnosioci prijave moraju biti do 35 godina starosti
Završene studije istorije umetnosti nisu obavezne
Troškovi kursa su srednja mese?na zarada u državi u kojoj je izdat pasoš podnosioca prijave (koristimo online bazu najnovijih podataka o prose?noj plati uspešno prijavljenih)
Naknada ne uklju?uje smeštaj i putne troškove
Me?unarodnim u?esnicima ?e biti obezbe?ena pomo? u nalaženju smeštaja u Beogradu (cena smeštaja iznosi približno 180 evra mese?no).
Standardni troškovi kursa tako?e ne pokrivaju prevoz i smeštaj na istraživa?kim putovanjima.
Polaznici kursa bi trebalo da pripreme oko 300 evra da pokriju dodatne troškove.

Kako se prijaviti:

Prijave bi poslati kao Word ili PDF document na email  what.could.curating.do@gmail.com do 8. Marta u 17.00
U Subjectu mejla upisati Kustoski Kurs WCSCD 2020
Prijave treba da sadrže:
CV / Portfolio
Motivaciono pismo o interesovanjima u istraživanju (u maksimalno 500 re?i opisati vaše interesovanje za kustoske prakse)
Opis (maksimum 300 re?i o radnoj metodologiji koju predlažete oko projekta – razmišljanje o arhivi, na?inima arhiviranja i testiranje nove metodologije koja bi se mogla primeniti, istraživanje koje se odnosi na rod)
Od ove godine, WCSCD program mogu?e je poha?ati i online. U?eš?e u online mentorskoj sesiji iznosi 400 evra, a za više informacija o mogu?nosti prijave pišite na  what.could.curating.do@gmail.com (Subject – WCSCD online)

Na osnovu kvaliteta poslatih prijava, bi?e izabrano 15 kandidata koji ?e poha?ati program. Izabrani kandidati bi trebalo da planiraju dolazak u Beograd najkasnije 1. avgusta 2020. godine.

Kona?ni spisak u?esnika bi?e objavljen u prvoj nedelji aprila 2020. Finalni kurikulum programa bi?e potvr?en u maju 2020. godine kada ?e biti podeljen sa kustosima koji su prisutni u to vreme.

Više informacija o programu i mentorima: http://wcscd.com/