POČINJE NOVA FESTIVAL, SVRATITE NA PORCIJU STRIPA U PANČEVO

Svi ljubitelji devete umetnosti mo?i ?e, od 1. do 12. decembra u Pan?evu da uživaju u izložbama francuskih i srpskih strip umetnika u galeriji Milorada Bate Mihailovi?a u centru grada. 

Okosnicu ?e ?initi radovi prvih rezidentkinja programa Ukrštenih strip rezidencija, Alize De Pen i Dragane Radanovi?, koje ?e prikazati po deset svojih radova, nastalih pre rezidencijalnog boravka u Angulemu i Pan?evu.

„Radovi Dragane Radanovi? iz Srbije i Alize De Pen iz Francuske otkrivaju nam ukorenjenost u današnjem trenutku i samorefleksiju na sve ono što je dovelo do sadašnjosti. One su mlade autorke koje iz svog neposrednog iskustva crpe pri?e koje potom preta?u u svoje autorske stripove. Njihovi jasni autorski glasovi aktivno se upuštaju u razumevanje sveta oko sebe tuma?e?i ga, gotovo dešifruju?i ga, tako što ga prenose na papir u formi stripova – narativnih sledova grafi?ki uobli?enih prizora doga?aja“, rekla je vizuelna umetnica i kriti?arka Mirjana Boba Stojadinovi?. 

Alize De Pen je francuska ilustratorka i strip-autorka. Strastvena je u pogledu tehnika štampanja i svoje fanzine prire?uje u formi stilskih vežbi na zasebne teme. Kroz dokumentovani pristup ona prevodi ekološke i socijalne teme u grafi?ke poruke, a rad na terenu je jedan od njenih omiljenih metoda. Radovi su joj snažno utemeljeni u stvarnim doga?ajima i svakodnevnom životu, kao i iskustvima koja sti?e kroz putovanja i upoznavanja s novim ljudima i mestima.

Dragana Radanovi? ro?ena je u Novom Sadu. Nakon završenih studija animacije i vizuelnih efekata na Akademiji umetnosti u rodnom gradu, radila je jedno vreme na RTV-u, a potom nastavila školovanje u oblasti stripa: trenutno je na doktorskim studijama pri KU Luven u Belgiji, gde radi na reprezentaciji detinjstva u stripu. Me?u svojim najzna?ajnijim dosadašnjim projektima izdvaja kolektivnu izložbu ReLocation, održanu u Belgiji 2018, de?iju knjigu Do you want to play with me?, zamišljenu kao alatku koja pomaže roditeljima i obrazovnim radnicima u razgovoru sa decom o teškim temama, i grafi?ku novelu Socks lost in war, ilustrovanu pri?u o iskustvu devetogodišnje dece za vreme bombardovanja Srbije 1999. godine.

Pored dosadašnjih radova Alize de Pen i Dragane Radanovi?, u izložbenom segmentu bi?e predstavljeni i njihovi projekti na kojima su radile tokom jednomese?nih umetni?kih rezidencija:

Re? je o strip albumu „#VelikaNesre?a“ o nuklearnoj katastrofi Alize De Pen koja trenutno boravi Pan?evu, i projektu „Nova slika detinjstva – eksperiment“ Dragane Radanovi?, koja privodi kraju dvomese?nu rezidenciju u Angulemu.

U ovom stripu, ona istražuje konstrukciju detinjstva u stripovima i pronalazi nove na?ine pripovedanja o tom životnom dobu.

Na predstoje?em izdanju Nova Festivala bi?e predstavljen iizložbeni segment „Francuski strip kao inspiracija“ sa delima inspirisanim francuskim strip stvaralaštvom.

Posetioci ?e mo?i da vide nove radove 20 umetnika i umetnica iz Srbije, Hrvatske, Francuske i Japana, nastale na ovu temu.

Uživa?ete u tablama Ane Petrovi?, Valentine Briški, Darka Dacovi?a, Dejvida Laskija, Fransis Lutes, Haruki?ija, Ivane Filipovi?, Jelene Vu?i?, Jelene ?or?evi?, Kejti Voznicki, Klare Rusan Klarxy, Larise Ackov, Lee Kralj Jager, Marije ?eranovi?, Marka Dješke, Milana Simi?a, Mirjane Mišlov i Tijerija Gitara, Mihaele Erceg, Rajka ?u?aka i Sonje Gašperov.

“Zamolivši autore iz nekoliko zemalja da putem kratkog stripa izraze svoj tzv. omaž frankofonom strip-stvaralaštvu, dobili smo mozaik ideja i prizora. Asteriks i Tali?ni Tom su deo sva?ijeg odrastanja, ali postoji i široko polje u kojem dominiraju savremeni autori najrazli?itijie žanrovske (i vanžanrovske) provenijencije. Stripovane posvete zanimljive su i kao ispoljavanje duboko li?nog izraza zasnovanog na iskustvima, uspomenama, razmišljanjima. One svakako odražavaju ?injenicu da je francuska škola stripa uticala na mnoge autore u razli?itim zemljama, ne samo na formalan na?in, ve? i kao vizija koja je preobrazila ovu oblast stvaralaštva”, rekao je strip autor i jedan od selektora programa Nova festivala, Saša Rakezi?.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.