POSLASTICA ZA SVE LJUBITELJE TEATARSKOG EKSPERIMENTA

Pozorište La MaMa i organizacija CultureHub iz Njujorka sa kolektivom Eho animato iz Beograda pripremaju posebno izdanje programa Downtown Variety: Serbia edition za petak, 19. februar 2021.

Ovo posebno izdanje programa koji La MaMa realizuje od marta 2020, bi?e posve?eno umetnicima iz Srbije koji rade u domenu audio video performansa, izvo?a?kih umetnosti, dreg performansa, lutkarstva, digitalnih umetnosti.

?lanovi kolektiva Eho animato uredili su program koji ?e predstaviti raznorodne umetni?ke prakse koje u sebi spajaju umetnost i nove tehnologije.

Ideja programa Downtown Variety je da se estetika ?uvenog La MaMa kafea iz 60-tih prenese na virtuelnu platformu koja povezuje izvo?a?e i publiku uživo na razli?itim krajevima sveta.

U godini u kojoj je izvo?a?ka umetnost pretrpela veliku krizu, traže se novi modeli scenskog predstavljanja. La MaMa i CultureHub kroz upotrebu digitalnih alata, pokre?u program koji se ne odri?e živog izvo?a?a, spontanosti i eksperimenta, ?ime je omogu?ena saradnja umetnika iz Njujorka i Beograda na zajedni?kom kreativnom projektu.

 

Mia Ju, umetni?ka direktorka pozorišta La MaMa istakla je: “Veze LaMaMa pozorišta sa Srbijom su duboke. Višedecenijske kulturne razmene i saradnje oblikovale su naše nasle?e, kao i naš pogled na svet.

U ovom izdanju Downtown Variety: Serbia Edition, ponovo sara?ujemo, ali ovoga puta na digitalnoj platformi LaMaMa pozorišta koja ?e publici širom SAD i sveta omogu?iti da se poveže sa umetnoš?u koja dolazi iz Srbije. Uticaj koji ?e rad ovih umetnika posti?i, oseti?e se daleko izvan zidova fizi?kih pozorišnih prostora, pritom dopiru?i do ljudi o kojima ne bismo ni sanjali. To je zaista uzbudljivo!”

Predstavi?e se doplgenger duo, Ivana Ivkovi?, projekat AIVI (Aleksandar Bulaji?, Ana Popovi?, Isidora Pejovi? Blagojevi?, Maja Maksimovi? & Sun?ica Pasuljevi? Kandi?, u saradnji sa Centrom za promociju nauke) & Ana Kneževi?, Vizuelno Antropološki centar – Miklós Barna-Lipkovski, Markiza de Sada, Björnsonova i Milica Stefanovi?, Sandra Nika?, Dobrivoje Milijanovi? & Jovana Ivanac i ?lanovi kolektiva Eho animato – Ana Konstantinovi?, Željko Maksimovi?, Marija Kova?ina i Tamara Bara?kov.

U realizaciji programa u?estvuje kreativni tehni?ki tim CultureHub-a: Diandra Entoni (DeAndra Anthony), Meti Barber-Bokelman (Mattie Barber-Bockelman), Sangmin ?e (Sangmin Chae) i Žan Garsija (Jean Garcia).

CultureHub je globalna zajednica za umetnost i tehnologiju, osnovana od strane Instituta za umetnost u Seulu i njujorškog pozorišta La MaMa. Downtown Variety: Serbia Edition je prva od mnogih razmena u našem nastojanju da osnujemo novu CultureHub lokaciju u Beogradu. U ovim izazovnim vremenima, važno je da se umetnici, tehnolozi, aktivisti i pripoveda?i udruže onlajn kako bi stvorili nove modele saradnje koji istražuju našu kolektivnu ljudskost.“ – rekao je Bili Klark,umetni?ki direktor organizacije CultureHub.

Ovaj doga?aj je korak u okviru dugoro?ne kreativne saradnje izme?u kolektiva Eho animato i CultureHub-a. U julu 2021. u Beogradu održa?e se prvi me?unarodni skup ?lanova globalne CultureHub mreže – Solidarnost: Digitalne strategije za kreativnu prilagodljivost.

Downtown Variety: Serbia Edition bi?e dostupan uživo na vebsajtu i fejsbuk stranicama La MaMa pozorišta (www.lamama.org) i organizacije CultureHub (www.culturehub.org/watch) u petak 19. februara 2021. u 22.00 (CET).