PRAZNIK ORGULJA U KATEDRALI UZNESENJA BLAŽENE DEVICE MARIJE

Beogradska nadbiskupija je za 29. januar u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Hadži Milentijevoj ulici 75 organizovao koncert Frane Yehuda Kolonomosa Martin?evi?a, velikog umetnika na orguljama iz Sarajeva. 

On ?e, po pozivu nadbiskupa Stanislava Ho?evara, održati jedinstveni koncert pod nazivom Jevrejska kultura i tradicija u istoriji evropske muzike.

Glavna misao vodilja ovoga repertoara, je dovesti slušaoca, kroz snažnu i duboku ekspresiju orguljskih tonova u ose?aj emotivnog doživljaja drame našeg aktuelnog vremena i njegovih apokalipti?nih naznaka.

Izborom autora, kroz istorijski presek, umetnik – orguljaš pravi sintezu razli?itih muzi?kih epoha i kompozitora, od rane renesanse, preko baroka te ranog i kasnog romantizma, sve do ekstaze modernog muzi?kog izraza ranog ekspresionizma u evropskoj muzici.