PREDSTAVLJENA ZBIRKA PRIČA “DUM DUM” PAVLA ZELIĆA

Promocija nove knjige Pavla Zeli?a „Dum-dum“ bila je posebno ve?e. Veliki broj prijatelja i poštovalaca njegove književnosti prisustvovao je razgovoru o pri?ama koje je Pavle pisao tokom skoro dve decenije svog književnog rada.

Pored Pavla, na promociji su govorili pisac Vladimir Kecmanovi? i filmski i književni kriti?ar i pisac ?or?e Baji?.

Pavle je na po?etku objasnio koliko je dirnut zbog prisustva velikog broja dragih ljudi i da mu nije bilo lako da od roditelja sakrije da je knjiga upravo njima posve?ena.

„Ova knjiga ne bi postojala bez Obrada i Biserke“, istakao je Pavle i dodao: „a meni je važno da postoji li?ni element u svemu što pišem. Prva pri?a ’Dum-dum’, po kojoj se i zove zbirka, napisana je po mom iskustvu kada sam kao de?ak ležao u Tiršovoj. Ovo je samo jedna od pri?a koje polaze od li?nog. Kao pravi pisac koristio sam i iskustva drugih, tkaju?i ih u fantasti?ne zaplete, ali uvek sa ciljem da imaju istinitu osnovu, da poti?u iz stvarnosti, kao i sami likovi“.

Knjigu ?ini 18 pri?a od kojih su ?etiri pisane tokom pandemije i bave se pandemijom: „Pandemonija“, „Veliki Vakcinator“, „Knjigokalipsa“ i „Najbolji gol koji Pele nikada nije dao“.

„I njegov roman ’Peš?ana hronika’ ima širu konotaciju od usko shva?enog žanra. Moram da priznam da nisam fan ?istog žanra, ali veoma volim i cenim primenu žanrovskih elemenata u prozi, što i sam radim. Mislim da se u ovoj zbirci Pavle malo udaljava od žanra u odnosu na ’Peš?anu hroniku’, ali da ga ugra?uje u surovi realizam. Mislim da je to put kojim ?e Pavle i dalje i?i“, rekao je Kecmanovi?.

?or?e Baji? je Pavla upoznao na po?etku njegove književne karijere i imamo je priliku da prati razvoj jednog pisca, od po?etaka, eksperimentisanja do zbirke „Dum-dum“ koja predstavlja vrhunac Pavlovog stvaralaštva.

„Pavle voli svoje protagoniste ?ak i onda kada su daleko od savršenih. Stavlja se u njihovu kožu. Oni su vrlo razli?iti, ali povezuje ih živost tih likova“, istakao je Baji?.

Da su pri?e Pavla Zeli?a izuzetno filmi?ne, potvr?uje ?injenica da su pri?e „Dum-dum“ i „Sami“ prošle na konkursu Filmskog centra Srbije, za koje ?or?e kaže da bi bili odli?ni filmovi.

Budu?i magistar farmacije Pavle je u poslednje vreme bio najviše eksponiran ispred Agencije za lekove i medicinska sredstva. I njemu samom korona je neo?ekivano iskustvo koje mu je donelo duboke podo?njake, ali i mnogo materijala za pisanje.

Zeli? je citirao Borhesa: „Književnost nije obogatila svet samo daju?i mu knjige ve? i razvijaju?i novi tip ?oveka“.

„Filozofija je postala malo prisutnija u mojim pri?ama iako insistiram na zapletu. U šta ?e ?ovek evoluirati u sudaru sa virusom? Kako ?emo se prilagoditi virusu kao što se virus vešto prilago?ava nama i izmi?e nam, mutira, menja se? Da li ?e ta mutacija biti uzajamna? Da li ?emo kona?no prihvatiti njegovo postojanje jer se ne možemo uništiti uzajamno; niti virus nas, bez kojih ne može da postoji, niti mi virus, jer je suviše vešt i mo?an? Ovo su pitanja koja se preta?u ne samo u ovoj knjizi nego i u onim koje ?u u budu?nosti pisati“, rekao je Pavle, koji krajem meseca kao dobitnik Fulbrajtove stipendije odlazi na usavršavanje u oblasti nauke koja se bori da pobedi ovu pandemiju i sve budu?e.

„Najja?a poruka koju želim da prenesem je da stalno moramo da se trudimo, da radimo, da budemo bolje verzije sebe i da se unapre?ujemo.“