PRIČE O VOJNIKU U BEOGRADSKOJ FILHARMONIJI

Beogradska filharmonija priprema muzi?ko-scensku senzaciju i sasvim novo ?itanje „Pri?e o vojniku“, Igora Stravinskog koja okuplja autorski „drim tim“, u ?etvrtak i petak 20 i 21. maja (Sala BGF, 19 ?). U trostrukoj ulozi vojnika, ?avola i naratora bi?e Ivan Tasovac, koncert-majstor Tijana Miloševi? predvodi kamerni ansambl, a delo je rediteljski uobli?io Nikola Zaviši?.

Sala Beogradske filharmonije doživela je potpunu transformaciju i izgleda kao jedna od najautenti?nijih pozorišnu scenu u gradu. „Pri?a o vojniku“ Igora Stravinskog, predstavlja spoj muzike, drame i plesa, a neobi?an instrumentalni sastav broji sedam izvo?a?a koji podse?a na stilizovanu verziju džez ansambla.

“Za direktora jedne institucije, najve?i je uspeh kada ne može da se navikne na konstantne novotarije, izazove i ideje koje izlaze iz nje. Naša Tijana Miloševi? me je pozvala da u?estvujem u ovom projektu koji je ujedno i njen doktorski rad, te sam sa zadovoljstvom pristao. Me?utim, skoro sam se i pokajao shvativši koliko je zahtevna ova trostruka uloga, ali na?in na koji me je vodio reditelj Nikola Zaviši?, upe?atljiv i jasan u svom autorskom konceptu, skroz mi je razbio tremu. Fasciniran sam radom naših filharmoni?ara kao i rediteljevog tima, a šokirao sam se ušavši u filharmonijsku salu koju sam jedva prepoznao”, rekao je Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije.

Stravinski je kombinovao razli?ite stilove, pa se može ?uti zvuk regtajma, argentinskog tanga, španskog plesa ali i zvuk ruskih narodnih melodija, be?ki valcer i džez. Reditelj Nikola Zaviši? dao je autenti?no tuma?enje Pri?e o vojniku, odlu?ivši se za izazovniju postavku koje ?e biti kombinacija video materijala, naracije na sceni i plesa. Tako ?e se izvo?a?ima na sceni pridružiti i Una ?eloševi?, glumica i plesa?ica.

Muzi?ki deo ekipe ?ine Tijana Miloševi? (violina), Mihailo Samoran (klarinet), Sava ?uri? (fagot), Boban Stoši? (kontrabas), Jovan Savi? (truba), Igor Rankovi? (trombon), Aleksandar Radulovi? (perkusije). U?esnici na projektu su tako?e kostimografkinja Suna Kaži?, video artist i montažer Filip D. Miki?, a Sanjin ?orovi? je zadužen za tehni?ku produkciju.