PRIKAZ ROMANA KLETVA USNULE VAROŠI ZORANA PETROVIĆA

PIŠE: Aleksandar BE?I? 

Kada sam pre nekoliko godina, zahvaljuju?i Olji Risti?, upoznao Zorana Petrovi?a na promociji jedne moje knjige, bio sam prijatno iznena?en na?inom na koji je doživeo ono što sam napisao, pogotovo zbog toga što smo, suštinski, u književnom smislu – dva potpuno razli?ita sveta. 

Zoran se, izuzevši njegovog “Bulevara greha”, bavi fantastikom, žanrom prema kom imam prili?no rezervisan stav, jer preferiram SF, naro?ito na malim ekranima i velikom platnu.

Kako bilo, od tada do danas pratim sve što Zoran radi. I vrlo sam sre?an što je nakon petodelnog “Praznika zveri” ovaj autor rešio da uzme stvari u svoje ruke i pobrine se da njegovo delo do?e do ?italaca na na?in na koji on misli da je potrebno: kroz samizdat.

Namerno ?u u ovom trenutku, pre osvrta na njegov najnoviji roman Kletva usnule varoši, napraviti malu digresiju i primetiti da je Zoran napravio pun pogodak. Kvalitetno promovišu?i svoje delo, uz ispisane “tizere”, objavljene kod njega na profilu i u specijalizovanim grupama, mamio nas je da poželimo delo. Osim toga, u vreme kada svi žele da “skrešu” troškove, pa se okre?u jeftinom papiru, jeftinom povezu, džepnim izdanjima, Zoran je hrabro odlu?io da nam ponudi ?isti luksuz. Tvrdi povez, prošivena knjiga, luksuzni papir, ilustracije u punom koloru… Ne zamerite mi: mercedes u štampanoj verziji. Nažalost, ja ne bih bio ja kada ne bih dao primedbu (mea culpa) pa ?u to uraditi i sad. Za to služe prijatelji, rekao bih!

Dakle, Zoranov roman u grafi?kom smislu možete posmatrati kao mercedes, ali sam ja ljubitelj japanskih mašina pa moram da primetim da su (zaista fantasti?ne) ilustracije Dušana Markovi?a mogle da budu bolje raspore?ene i povezanije sa sadržajem na konkretnim stranama. Tada bi roman – u grafi?kom smislu – bio majbah.

Ovako, dobili smo (zahvaljuju?i kvalitetu pisanja, pre svega) nema?ku mašinu na srspki na?in.

Roman nas vodi u Srbiju XIX veka, kojom vlada knez Mihailo Obrenovi? u kojoj se u selima Brani?eva desilo devet misterioznih nestanaka dece iz njihovih kolevki. Istragu pošasti po naredbi kneza preuzima glavni istražitelj kneževe garde, ?or?ije Rafailovi?.

Pokušavaju?i da odgonetne misteriju zbog koje se raja širom kneževine uzbunila, ?or?ije odlazi u Veliko Svitanje, selo njegove misteriozno preminule supruge. U ovom selu je nestalo najviše dece. ?or?ije Rafailovi? u toj popudarnosti vidi sudbinski zadatak koji ?e ga smiriti, oterati duhove krivice iz njega…

U samom na?inu i stilu pisanja (naro?ito ako se uporedi sa Bulevarom greha) kod Petrovi?a se prime?uje se ozbiljan napredak: to je, naravno, posledica sazrevanja autora, ali i rada sa urednikom, a kod Petrovi?a je to njegov imenjak, Zoran Živkovi?, jedini ?ovek koji je (koliko je meni u znanju) u Srbiji doktorirao na fantasti?noj književnosti, i koji je autora Kletve usnule varoši svrstao u red “najistaknutijih evropskih pisaca vampirske fantastike”.

Uveren sam da ?e Kletva usnule varoši biti Petrovi?ev uspeh i van granica naše zemlje, ili ovog regiona. Ukoliko niste pro?itali ovaj roman, a volite fantastiku protkanu elementima istorije, potražite knjigu poznatog beogradskog autora. Ne?ete zažaliti.

U ovom trenutku knjigu možete samo poru?iti od autora ili preko linkova:
instagram.com/knjizara_ina

facebook.com/knjige.studentica
facebook.com/Kletvausnulevarosi

Za kraj: iz prve ruke vam kažem, Kletva usnule varoši ?e vam pomo?i u tome da zavolite ovaj žanr, ako do sada niste voleli da se “susre?ete” sa kletvama, vampirima i tajanstvenim obi?ajima našeg naroda.