PROJEKTUJTE MIKRO EKO KUĆU I OSVOJITE NAGRADU!

Udruženje Ekokultplus iz Beograda i Arhitektonski fakulteti Univerziteta u Beogradu i Podgorici raspisuju me?unarodni arhitektonski konkurs za idejno arhitektonsko rešenje na temu Mikro Eko Ku?a.

Konkurs je namenjen mladim arhitektama, dizajnerima, pejzažnim arhitektama i primenjenim umetnicima starosti do 30 godina i studentima fakulteta iz navedenih oblasti.

Rok za predaju radova je 1. septembar, a nagradni fond iznosi 3.000 evra.

Prema re?ima predsednika me?unarodnog žirija Konkursa, arhitekte Vladimira Lovri?a, „Konkurs ima za cilj da promoviše mlade stvaraoce i da kroz društvene mreže i prate?e medije afirmiše koncept ekološke arhitekture. Na taj na?in se stvaralaštvo mladih generacija oboga?uje ekološki održivim pristupom projektovanju, dizajniranju i izgradnji zgrada uz koriš?enje obnovljivih izvora energije, ?ime se doprinosi zaštiti životne sredine i spre?avanju daljih klimatskih promena“.

Konkurs otvara pitanje eko samoodržive ku?e, uz njeno prilago?avanje prirodnom kontekstu i upotrebi obnovljivih izvora energije i prirodnih ekološko-održivih materijala, ali isto tako treba da da odgovor o mogu?em egzistencijalnom minimumu životnog prostora uz obezbe?enje svih aspekata održivog komfora. Ekološke mikro ku?e mogu dati široke odgovore o mogu?nostima kvalitetnog i održivog boravka u prirodi i njihove upotrebe.

Koncept mikro ku?e predstavlja jedinstvene arhai?ne objekte locirane u prirodi, koji su teorijski bazirani na ideji o minimalisti?koj ku?i, ?iji je fokus na njenim funkcionalnim formalnim, oblikovnim aspektima, ali i na socijalnim pitanjima. Ona predstavlja mogu?i odgovor na pitanje o egzistencijalnom minimumu za boravak.

Savremeni trenutak uslovljen pandemijom korona virusa pove?ao je interesovanje za boravak u prirodi i otvorio mogu?nost da se na ovakav kreativan na?in uti?e i unapredi pristup zelenim tehnologijama i pospeši ukupna industrija montažnih i prefabrikovanih ku?a u regionu, kao jednog od modela održive gradnje u budu?nosti.

Cilj pokretanja konkursa je i da se kroz redefinisanje osnovnih ?ovekovih potreba za boravkom u prirodi prepozna, definiše i dizajnira fleksibilan i multifunkcionalan objekat kao esencijalni deo ljudskog okruženja, uz uvo?enje novih tehnoloških, konstruktivnih, termotehni?kih i energetski efikasnih metoda, uz koriš?enje obnovljivih izvora energije, tradicionalnih na?ina gra?enja i prirodnih materijala.

Dodela nagrada bi?e uprili?ena na sve?anom otvaranju ?etvrtog me?unarodnog Kongresa Održiva arhitektura – energetska efikasnost, u petak, 8. oktobra 2021. godine u 19h u centralnom holu Jugoslovenske kinoteke, Uzun Mirkova 1, Beograd.

Konkurs se realizuje uz podršku kompanije Alumil.

Više informacija o konkursu: www.ekokucamagazin.com/konkurs