PRONAĐENA NEPOZNATA PISMA KRALJA MILANA OBRENOVIĆA

Prona?eno je nepoznatih 27 stranica pisama kralja Milana Obrenovi?a Aleksandru Obrenovi?u, koja ?e promeniti pogled na srpsku istoriju. Pisma se nalaze u Kutku porodice Obrenovi? koji je napravljen u Udruženju za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju „Adligat“.

“Otac sina, bivši kralj podu?ava sadašnjeg kralja  kako da vlada, daje mu informacije kako da tajno nabavlja naoružanje, a to je delom oružje koje ?e kasnije proslaviti srpsku vojsku u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Kralj Milan piše iz Be?a 1897. godine, na izvanrednom francuskom jeziku. Zanimljivo je da na jednom mestu bivši kralj predvi?a skoru propast Srbije, a povremeno i oštro kritikuje ponašanje kraljice Natalije i Nikole Paši?a“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Udruženja Adligat.

Pisma su nabavljena van zemlje, usred pandemije virusa kovid, pa je bio pravi podvig sprovesti ovakvu akciju.

Zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovi?“ i jedan od najboljih srpskih eksperata za digitalizaciju, Adam Sofronijevi?, bio je koordinator nabavke pisama i zadužen je za njihovu digitalizaciju:

„Pisma su nabavljena van zemlje, usred pandemije virusa kovid, pa je bio pravi podvig sprovesti ovakvu akciju.

Zahvaljujemo se Milošu Jankovi?u i Stevanki ?ešljarov koji su pravovremeno, u doba najve?e krize, pružili neophodnu podršku da ova pisma stignu u zemlju. Sada je na redu njihova digitalizacija, a planiramo i da uradimo digitalni model i prepoznavanje rukopisa kralja Milana na osnovu teksta ovih pisama.

To zna?i da ?e svaki slede?i kraljev rukopis ra?unari mo?i automatski da prepoznaju me?u stotinama hiljada razli?itih stranica, ?ak iako ne postoji drugi dokaz da se zaista radi o kraljevom rukopisu. Sa nau?ne ta?ke gledišta, ve? samo to ovim pismima daje ogroman zna?aj.“

Pisma su od prvorazrednog zna?aja i svakako ?e uticati na
poimanje srpske istorije krajem XIX veka i na to
kako doživljavamo kralja Milana.
Pisma su nepoznata i autenti?na.
(Suzana Raji?, šef Katedre za istoriju srpskog naroda
u novom veku Filozofskog fakulteta u Beogradu)

Za verifikaciju autenti?nosti i zna?aja pisama novinari su se obratili Suzani Raji?, šefu katedre za Istoriju srpskog naroda u novom veku Filozofskog fakulteta u Beogradu:

„Pisma su od prvorazrednog zna?aja i svakako ?e uticati na poimanje srpske istorije krajem XIX veka i na to kako doživljavamo kralja Milana. Pisma su nepoznata i autenti?na. Velika je stvar što su sada dostupna javnosti. U njima kralj Milan izlaže ?itav državno-politi?ki program svom sinu, podu?ava ga kako bi trebalo da postupa u vladanju, otkriva mu tajne koje je saznao u vladarskim i diplomatskim krugovima Be?a i savetuje ga kako da naoruža Srbiju pred velike promene koje dolaze u Evropi“.

Udruženje Adligat planira da se obrati najstru?nijim nau?nim institucijama u zemlji kako bi pisma dobila nau?nu obradu i ušla u korpus znanja našeg naroda o sopstvenoj prošlosti. Planirano je njihovo objavljivanje u formi monografije.

U Kutku porodice Obrenovi? u Udruženju Adligat mogu se videti gardarober i toaletni sto sa stolicama kraljice Natalije Obrenovi?, prvi poznati rukopis petogodišnjeg kneza Mihaila Obrenovi?a i knjige iz kneževe li?ne biblioteke, štap kralja Milana i mnogi drugi predmeti. U okviru ovog Udruženja otvoreni su Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti.