SEX I RAT – NOVI NASLOV LIBERLANDA KOJI ĆE ODJEKNUTI U REGIONU

Posle više od dve godine potrage za izdava?em, Sex i rat, roman Adise Busuladži?, ameri?ke analiti?arke poreklom iz Hercegovine, objavljen je u Srbiji, u izdanju Liberlanda.  Roman ?e uskoro biti objavljen i na slovena?kom tržištu. 

Nepretenciozno, a opet izrazito ubedljivo, Adisa Busuladži? nas, poput vrhunskog pripoveda?a (koji po ko zna koji put uvla?i ?itala?ku publiku u svoj svet), uvodi u stvarnost kroz koju smo jednim delom svi prolazili, a onda isto tako neprimetno “baca” s kraja na kraj sveta.

Zakulisne igre u Vašingtonu, vreva Njujorka, melting pot kultura, naroda i obi?aja u kom se, ukoliko ste sami, možete u najboljem slu?aju ose?ati nespremno i nesigurno, Adisa opisuje živo i uverljivo, pošavši iz svog rodnog Mostara i opkoljenog Sarajeva, preko ameri?kih megapolisa, do bespu?a Afganistana i Ukrajine.

Miljenko Jergovi?, verovatno najpoznatiji pisac srednje generacije sa ovih prostora napisao je da je potrebno pro?itati “Sex i rat” zato što ?e nam “lakši postati vlastiti zarez izme?u života pre i života posle rata”:

“…Zanimljivo mi je bilo, i uzbudljivo, prvi put ?itati rukopis Adisine knjige, a onda ga, mjesecima ili ve? i koju godinu kasnije, ?itati i drugi put; oba puta kao izvanredno zanimljiv eksperiment spajanja dva do tri me?usobno vrlo udaljena života. Pritom, ?udo da bude potpuno, dva do tri vlastita njezina života…”, napisao je Jergovi? u svojoj recenziji.

Poznata slovena?ka novinarka Barbara Šurk, dopisnica više svetskih medija iz Ljubljane, u svom pogovoru navodi da “ova knjiga ne?e, sigurno je, biti lagodna za mnoge ?itatelje na Balkanu, naro?ito one koji se i dalje hrane nacionalisti?kim bajkama”, ali zaklju?uje da ništa manje ne?e biti neprijatna ni “zapadnim “ratnim izvješta?ima” koji su sagradili svoju karijeru na našim ratovima tako što su pri?ali svoje pri?e onima koji bi danas da nam i dalje pri?aju svoje pri?e i objašnjavaju nam sve”.

Roman “Sex i rat” od slede?e nedelje možete poru?iti Liberlandovoj online knjižari.