SRPSKA STRIP ELITA NA IZLOŽBI U PANČEVU

Izložbeni segment Srpski autori i francuski izdava?i“ u kome ?e biti predstavljeni radovi najpoznatijih doma?ih strip autora objavljivanih u Francuskoj, deo je programa Nova festivala koji ?e se ove godine održati od 1. do 12. decembra u Galeriji Milorada Bate Mihailovi?a u Pan?evu.

Re? je o jednoj od ?etiri izložbene postavke ovogodišnjeg programa, koja obuhvata radove 21 umetnika ?iji je stvaralaštvo zna?ajno obeležilo srpsku i francusku strip scenu.

U želji da publiku što bolje upoznamo sa svim stranama naših produktivnih autora, a da istovremeno odamo po?ast vezi izme?u francuskog i srpskog stripa, birali smo od svakoga po dve table stripa objavljene u Francuskoj i jednu tablu nekog li?nog projekta koja bi pružila uvid u jedan osobeniji umetni?ki senzibilitet, ukoliko postoji razlika izme?u li?nog i onog što zahteva profesionalni angažman”, rekla je urednica segmenta Srpski autori i francuski izdava?i“ Jana Adamovi?, ?iji su radovi ujedno deo ove izložbene celineOna je istakla da ovaj segment, iako ne obuhvata sve doma?e autore koji delaju na franko-belgijskoj sceni, ipak predstavlja zaokruženu sliku rada doma?ih stripskih umetnika, i dodala:

„Bogatstvo je neupitan epitet ove izložbe: bogatstvo stilova, tema, raznovrsnost tehnika, raznolikost uticaja i senzibiliteta. Ovo je izložba u kojoj svako može nešto na?i za sebe.”

Autori ?iji ?e radovi biti izloženi su Aleksa Gaji?, Boban Savi? Geto, Branislav Kerac, Gradimir Smu?a, Darko Perovi?, Dragan Lazarevi? de Lazare, Dražen Kova?evi?, Željko Pahek, Jana Adamovi? Yana, Jovan Ukropina, Leonid Pilipovi? Punkerstein, Milorad Vicanovi? Maza, Milan Dr?a Munch, Milan Jovanovi?, Miroljub Milutinovi? Brada, Rajko Miloševi? Gera, Saša Jovanovi?, Saša Rakezi? alias Aleksandar Zograf, Stevan Subi?, Tihomir ?elanovi? i Zoran Janjetov.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.