ŠTA GLEDATI POSLEDNJEG DANA FILMSKOG FESTIVALA U SOPOTU

Na programu 49. Filmskog festivala u Sopotu u subotu 17. jula možete da pogledate slede?e filmove:

U 11h BI?E PRIKAZAN FILM PRIZORI IZ ŽIVOTA DŽUKCA 

Film prati pri?e pasa lutalica – džukaca. Ove pse spaja ista sudbina – oni su ro?eni bez pedigrea, bez stalnog mesta boravka, bez zaštitnika, niti nekog koga bi oni mogli da ?uvaju. Ovo ih ?ini slobodnim, ali tako?e i izloženim milosti i nemilosti ljudi i prirode. Kombinacijom dokumentarnog materijala, animacije i gluma?ke interpretacije misli naših junaka, upoznajemo živote izme?u razo?arenja i nade, sasvim sli?ne našim.

Tanja Brzakovi?, rediteljka dokumentarno-animiranog ostvarenja „Prizori iz života džukca”, o li?nom odnosu prema psima je rekla:

„Prvo je postojala ljubav. Onda sam usvojila prvog psa i nabavila drugog. Nakon toga sam krenula da snimam film. Na snimanju prve pri?e smo naišli na majku petoro štenaca. Nismo mogli da ih ostavimo na zimi i pokušali smo da ih udomimo. Jedna od njih, Seka, ostala je kod nas”. O na?inu na koji je film koncipiran, ona je objasnila: „Mi smo samo nailazili na situacije, pokušali da ih zabeležimo, i onda dramaturški potrcrtali. Postojao je koncept da se ide po godišnjim dobima, zato što je njihov život uslovljen životom na otvorenom. Bilo je jasno da želimo da imamo situacije iz urbanih sredina, kao i sredina u kojima su prepušteni sami sebi, ali su se, realno, situacije dešavale u toku samog snimanja”.

Uloge: Jelena Bosanac, Anica Dobra, Mom?ilo Bajagi? Bajaga, Mirjana Karanovi?, Iskra Brajovi?, Dejana Ba?ko, Milica Tri?kovi?, Jelena Miljkovi?, Milica ?uran, Lena Suboti?

U 17 h BI?E PRIKAZAN FILM UPRKOS MAGLI 

Paolo, menadžer restorana u malom gradu u okolini Rima, vra?a se ku?i s posla jedne kišovite ve?eri. Usput primeti promrzlog osmogodišnjeg de?aka na autobuskoj stanici i odlu?i da ga povede ku?i. De?ak se zove Mohamed i izbeglica je. Roditelje je izgubio tokom puta za Italiju u gumenom ?amcu. De?akovo prisustvo uznemirava Paolovu suprugu Valeriju, koja u po?etku okleva, ali ipak pristaje da ga primi na preno?ište.

“Ima mnogo filmova koji se bave migrantskom krizom. Ja sam ustvari pokušao da napravim jedan film koji nije kriti?an film o migrantima. Filmovi o migrantima su dosta ispunjeni nasiljem, njihovom bedom i tužnim sudbinama, a ja sam hteo da napravim jedan nežan film, jednu jednostavnu pri?u koja više govori o ksenofobiji.”, rekao je Goran Paskaljevi? pred premijeru svog filma na 48. FEST-u.

Uloge: Donatela Finokjaro, Ali Musa Sarhan, ?or?o Tirabasi, Tamara Aleksi?

U 19h BI?E PRIKAZAN FILM LIHVAR 

Jedan dan u životu zelenaša u malom gradu u Srbiji, kome se život okre?e naglava?ke zbog gluposti u trenutku kada je bio na korak do sna. Kada je vratio dug kriminalcu koji mu je pomogao da u?e u posao i kada je naplatio sve glavnice od svojih dužnika, Mundir misli da po?inje novo poglavlje u njegovom životu. Ali, jedna nesmotrenost, usled stresa koji je poremetio njegov dijabetes, mnogo ga košta.

Nemanja ?erani?, reditelj filma „Lihvar”, govorio je o osobenostima zelenaša Mundira, glavnog lika u filmu: „U pitanju je poprili?no težak posao, koji je poprimio neku druga?iju formu danas. U tom poslu postoji tradicija kroz istoriju, ali danas je to potpuno druga?ije. On želi da se promeni, ali mu okolnosti to ne dozvoljavaju. On je u sivoj zoni, u kojoj pokušava da se izvu?e, ali o?igledno ga put vodi na neku potpuno druga?iju stranu”.

Uloge: Dušan Petkovi?, Strahinja Blaži?, Zlatan Vidovi?, Jovo Maksi?, Branko Vidakovi?, Milica Gruji?i?, Aleksandar ?urica, Mladen Andrejevi?, Miloš Milakovi?, Ivan ?or?evi?

U 19h BI?E PRIKAZAN FILM IME NARODA 

Svetozar Mileti? bio je ugledni advokat, ?lan ugarskog parlamenta i doživotan borac za prava i nezavisnost Srba u austrougarskoj Vojvodini. Nakon što je više puta politi?ki osu?ivan, njegovu borbu nastavljaju njegova ?erka, prva žena novinar u Srbiji – Milica Mileti? i Jaša Tomi?, Mileti?ev naslednik u Srpskoj narodnoj slobodoumnoj stranci koji ?e i proglasiti prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. Ovo je pri?a o njima i njihovoj borbi.

“Svetozar Mileti? je živeo u vreme dve velike carske imperije – Austrougarske (zajednica 16 evropskih naroda) i Turske. To je bilo vreme revolucija i stvaranja novih nacija (Italija i Nema?ka). Padale su monarhije, stvarale se republike. Meni je, kao ve?itom levi?aru, bilo jako zanimljivo da se režiraju?i ovu pri?u o Svetozaru Mileti?u upoznam sa ovim vremenom. Vreme borbe radnika za njihova prava, koji su zviždukali Internacionalu i bili sigurni u neko humanije društvo sutra… Idealizam Milice Tomi?, ?erke Svetozara Mileti?a, stvorio je od nje borca za prava žena. Ona je bila i ostala heroina 19. Veka. ” Darko Baji?,  o likovima koji su junaci u njegovom filmu.  (izvor: Danas)

Uloge: Ljubomir Bandovi?, Žarko Lauševi?, Katarina Žuti?, Anja Pavi?evi?, Andrija Kuzmanovi?, Nikola Ristanovski, Milutin Mima Karadži?, Dragan Petrovi? Pele.

Nakon projekcije ovog filma bi?e održano sve?ano zatvaranje festivala uz ceremoniju dodele nagrada.