STUDENTSKI ŽIVOTI – GLAVNA TEMA MEĐUNARODNOG PROJEKTA “ONI ŽIVE”

Me?unarodni projekat „Oni žive“ – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umetni?ke prakse”, ?iji je nosilac Dom kulture Studentski grad, zapo?et je onlajn sastankom partnera iz pet evropskih zemalja.

Projekat  se realizuje od septembra 2020. do kraja februara 2023. godine, u okviru programa za kulturu i medije Evropske Unije „Kreativna Evropa“.

Pored Doma kulture Studentski grad iz Beograda koji je lider projekta, kao partneri na projektu u?estvuju i Me?unarodni centar za arhivska istraživanja „Icarus” iz Zagreba, Institut za savremenu umjetnost iz Cetinja, Akademija primjenjenih umetnosti iz Rijeke, Fakultet za audiovizuelne komunikacije na Univerzitetu kralj Huan Karlos iz Madrida.

Pridruženi partneri na projektu su Institut za umetnost u kontekstu na Univerzitetu umetnosti iz Berlina i Centar za primenjenu istoriju iz Beograda.

Projekat „Oni žive“ bavi se studentskim životom od kraja Drugog svetskog rata do danas u kontekstu svakodnevnog života u studentskim domovima, kulturnih navika i slobodnog vremena studenata, me?uljudskih odnosa i odnosa me?u polovima, kao i društvenog i politi?kog angažovanja studenata.

Cilj projekta je podsticanje studentske populacije da u?estvuje u razumevanju i zajedni?kom kreiranju savremene umetnosti, koriste?i arhivske materijale i u?estvuju?i u participativnim umetni?kim aktivnostima tokom rezidencijalnih boravaka umetnika u studentskim domovima. Rezultati projekta ?e poslužiti kao smernice za menadžere kulturnih institucija i umetni?kih galerija, kustose i umetnike, za dalje unapre?ivanje inovativnih pristupa razvoju mlade publike.

Projekat „Oni žive“ nastao je iz prethodnih iskustava koje je Dom kulture Studentski grad stekao kroz realizaciju dva projekta: „Portret Studenjaka“, (2016) i Umetni?ku rezidenciju „Cimer“ organizovanu u Studentskom gradu (2014). Prethodna iskustva i odziv studentske populacije i bivših stanovnika Studentskog grada su nas uverila da je bitno da nastavimo prou?avanje života studenata i osvetlimo ovo nedovoljno ispitano polje života velikog broja generacija. U saradnji sa sadašnjim i bivšim studentima, nameravamo da do?emo do spektra odgovora šta zna?i biti student kroz istoriju, ali sada kroz projekat koji se odvija na širem geografskom podru?ju i u evropskom kontekstu. Savremene umetni?ke prakse imaju veliki kolaborativni i participativni potencijal u otkrivanju specifi?nog pogleda na istoriju i život zajednica, kao i potrebe njenih pripadnika, tako da se održivost ovog projekta odnosi na uspostavljanje mreže umetni?kih rezidencija koje ?e biti organizovane u studentskim domovima u razli?itim zemljama – istakla je Maida Gruden, koordinatorka projekta.  

Usmene istorije ?e biti snimljene i arhivirane u formi razgovora sa bivšim i sadašnjim stanovnicima studentskih domova. Planirano je arhiviranje fotografija i intervjua u sve ?etiri zemlje ?lanice projekta, na kolaborativnoj digitalnoj platformi Topotheque i zvani?nom sajtu projekta, koji ?e biti pokrenut krajem novembra ove godine.

Program umetni?kih rezidencija bi?e realizovan u studentskim domovima u Podgorici, Beogradu, Rijeci i Madridu. U rezidencijama ?e u?estvovati po jedan umetnik iz svake zemlje partnera, nakon ?ega ?e biti organizovane izložbe i tribinski programi.

Projekat „Oni žive“ ?e na taj na?in pružiti priliku mladim umetnicima bez prethodnog me?unarodnog iskustva, koji su zainteresovani za razli?ite aspekte studentskog života u svojim zemljama, da u?estvuju u umetni?kim rezidencijama u studentskim domovima.

U programu ?e u?estvovati i mladi kustosi iz domena vizuelnih umetnosti, koji ?e zajedno sa umetnicima biti odabrani na otvorenom konkursu, a zatim ?e poha?ati letnju školu o kontekstualnim i participativnim umetni?kim praksama na Institutu za umetnost u kontekstu u Berlinu.

Nakon završetka rezidencija u studentskim domovima, bi?e održane izložbe sa umetni?kim radovima, nastalim tokom rezidencija, u galerijskim prostorima u blizini studentskih zajednica, koje ?e pratiti katalog sa tekstualnim doprinosima mladih kustosa.

Mala „putuju?a“ izložba bi?e kreirana od arhiviranog digitalizovanog foto-materijala, koji ?e za izložbu odabrati  peto?lana grupa studenata sastavljena od po jednog studenta iz svake od zemalja ?lanica projekta. Fokus izložbe bi?e usmeren na teme vezane za svakodnevni život u studentskim domovima, kulturne navike i društveno-politi?ki angažman studenata. Ova izložba bi?e održana istovremeno u studentskim domovima u Beogradu, Madridu, Podgorici, Rijeci i Zagrebu.

Knjiga proizašla iz projekta „Oni žive“ sastoja?e se iz tri dela: nau?nih tekstova iz oblasti razli?itih disciplina na temu studentskog života prikupljenih putem otvorenog konkursa,  tekstova umetnika i kustosa o realizaciji rezidencija i priru?nika o metodologiji organizacije rezidencija ove vrste u studentskim domovima.