SVE JE SPREMNO ZA BEOGRADSKU INTERNACIONALNU NEDELJU ARHITEKTURE

Petnaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) posve?ena je stanovanju u gradu!

Ova ugledna manifestacija održa?e se od 7. do 28. maja na nekoliko lokacija u Beogradu –  Kulturni centar Beograda, Trg Republike –  plato ispred Kulturnog centra, Galerija Kolektiv, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, BINA paviljon – dvorište grafi?kog odseka FLU, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je tema STANOVANJE U GRADU, koja svojom  širinom obuhvata brojne podteme (urbanisti?ka rešenja, stambene sklopove, javne prostore, zelene površine, saobra?ajna rešenja i komunikaciju, prate?e funkcije, organizaciju stana, konstruktivne sklopove, materijalizaciju, detalje…) bliske kako stru?njacima, tako i najširoj publici i stanarima.

Za mene  BINA je velika radost zajedni?kog rada sa kolegama i prijateljima, permanentno u?enje i rad na sebi, stalno preispitivanje i  „kreativna mentalna gimnastika“ (Danica Jovovi? Prodanovi?, BINA tim)

Važno mi je da je BINA uvek isticala zna?aj društveno – angažovane arhitekture kroz ideje aktivnog, posvec?enog arhitekte koji teži demokratskom urbanom okruženju (Jelena Ivanovi? Vojvodi?, BINA tim).

BINA je 15 godina upornog predstavljanja zanimljivih kreativnih mladih arhitekata, urbanista, istori?ara umetnosti, koji su stru?no sazrevali u veoma teškim uslovima za struku (Ružica Sari?, BINA tim)

Kroz niz programskih formata BINA predstavlja kvalitetna ostvarenja koja su realizovana u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na Beograd i region, kao i doprinos i domete  koji su naše arhitekte postigle  u sferi  savremenog stanovanja.

BINA ove godine obeležava 15 godina postojanja. Tokom ovog vremena BINA je postala respektabilna manifestacija, sa velikim brojem u?esnika, saradnika i partnera.

U realizacije BINA programa uklju?uju se brojne institucije i organizacije, kao i veliki broj pojedinaca. Na izložbama, predavanjima, edukativnim programima i okruglim stolovima, predstavljala su se neka od najve?ih svetskih imena iz oblasti arhitekture i urbanizma. Svi BINA programi su besplatni i otvoreni za najširu javnost. BINA je postala prepoznatljivo ime i pouzdan partner me?unarodnih projekata.

BINA, festival arhitekture, ima za prevashodni cilj edukaciju najšire javnosti sa namerom da doprinese razumevanju, ?uvanju, stvaranju i unapre?enju kvalitetnijeg urbanog prostora.

Istovremeno, nizom raznovrsnih stru?nih, ali i popularnih programa iz oblasti arhitekture i umetnosti oboga?uje  kulturni život Beograda i Srbije.

Tokom mesec dana trajanja festivala BINA producira nove programe iz oblasti arhitekture u najširem smislu i doma?in je brojnim me?unarodnim programima. U periodu izme?u dva festivala BINA programi gostuju po republici i regionu.

Svi BINA programi su besplatni za posetioce.