SVETLOSNA ODA RADOSTI U ČAST BETOVENA

Svetlosnim 3D instalacijama na Ambasadi Austrije u Beogradu (Kneza Sime Markovi?a 2) svake ve?eri od 29. do 31. oktobra, bi?e obeleženi Nacionalni praznik Austrije, 25 godina od pristupanja Austrije Evropskoj uniji, i 250 godina od ro?enja Ludviga Van Betovena.

„Ovim projektom želimo da brojnim Beogra?anima i Beogra?ankama, koji možda budu išli u šetnju Kalemegdanom ili po Kosan?i?evom vencu, pružimo nešto uzbudljivo i zanimljivo. Uz Betovenovu muziku želimo da im pružimo i radost, jer mislimo da je u trenucima pandemije upravo to važno. U trenutku kada se uvek isti?e socijalna distanca, mi kroz umetnost želimo da o?uvamo fizi?ku distancu kao važnu, ali da ovim kulturnim sadržajima doprinesemo o?uvanju socijalnih kontakata“, istakao je Amabasador Austrije Nikolaus Luteroti.

Adrijan Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma, naglasio je važnost podržavanja inovativnih formata kulture u vremenu kada se brojni festivali održavaju hibridno ili onlajn:

„U znaku nastojanja da se umetnost i kultura stave na raspolaganje što ve?em broju ljudi, ?ak i u najteža vremena, jeste i ovaj projekat Oda Betovenu, koji je za nas vrlo jedinstven. Tu ?e Kulturni forum, kroz audiovizuelnu instalaciju na zgradi Ambasade, istupiti u javni prostor, kako bi se obratio i podstakao i onu publiku koja nadilazi ljude koji redovno pose?uju koncerte i izložbe“.

„U pitanju je dijalog, gde s jedne strane mladi studenti umetnosti stupaju u kontakt sa ovim izuzetnim kompozitorom, ali se uopšteno stvara komunikacija izme?u Srbije i Austrije, što je za nas drugi klju?ni aspekt ovog projekta“, precizirao je Fajks.

Svetlosne 3D instalacije koje ?e biti projektovane dva su nagra?ena rada studentskih umetni?kih timova, nastalih po uzoru na himnu slobode i vladavine ljudskih prava – Odu radosti, u okviru prvog Hakatona nedavno održanog u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma, i uz saradnju sa Laboratorijom interaktivnih umetnosti FDU.

Pavle Dinulovi?, docent i ?lan Laboratorije interaktivnih umetnosti FDU, partnera na projektu, naglasio je da se Laboratorija bavi istraživanjem novih medija i umetni?kih formi poput virtualne i proširene stvarnosti, ili video igara.

„Ovo je bio još jedan na?in na koji smo mogli da proširimo polje našeg istraživa?kog rada, a da ujedno uklju?imo i studente sa raznih fakulteta“, dodao je on. Branko Suji?, vanredni profesor i ?lan Laboratorije, istakao je prethodno pozitivno iskustvo sa drugim Hakatonima, kao sjajan odziv i ?injenicu da se na ovaj konkurs prijavilo preko 60 studenata.

Prvonagra?eni rad tima Teacups, filozof i masla?ak” (Ognjen Bjeleti?, Anja Tunji?, Iva Pažin i Marko Vesi?) govori o umetnosti, odnosno o stvaranju i saradnji stilom koji je ilustrativan, prikazuje umetni?ki proces posmatran sa strane. Drugonagra?eni rad tima  TRI+1″ (Dragana Zori?, Boris Marti?, Nina Kr?um) je okrenut „ka unutra“, ka umetniku, i pokušava da prikaže inspiraciju u njenom još nematerijalizovanom obliku, u trenutku kada pokre?e umetnika na stvaranje.

FOTO: Monika Husar