SVETSKI AUTOGRAMI U KOLEKCIJI ADLIGATA

U Udruženje za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju Adligat stiglo je više od stotinu potpisa i posveta najzna?ajnijih ljudi planete, izme?u ostalog 27 potpisa predsednika uglavnom zapadnih država i 23 potpisa premijera, od kojih su mnogi u aktivnoj službi.

Naro?ito se isti?e zbirka od petnaest potpisa žena na vode?im mestima u svetu.

Najve?a specijalizovana zbirka u jugoisto?noj Evropi sa više od 50.000 potpisa i posveta nalazi se u Udruženju Adligat u okviru kojeg su otvoreni Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti.

„Verujem da je najbolji na?in da se prevazi?e ova teška situacija da svako radi svoj posao najbolje što može“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Adligata. „Zadovoljni smo da smo, uprkos svim neda?ama, uspeli da nabavimo ovu važnu zbirku potpisa predsednika, premijera, ministara, gradona?elnika iz više od pedeset država koji se najve?im delom nalaze na fotografijama“.

Tu su Ana marija Hidalgo, prva gradona?elnica Pariza, Tarja Karina Halonen, prva žena predsednica Finske, Erna Solberg, premijerka Norveške, Marija-Luis Kolero Preka, predsednica Malte, Simoneta Somaruga, predsednica Švajcarske, Jacinda Ardern, prva premijerka Novog Zelanda, Doris Lojthard, bivša predsednica Švajcarske konfederacije itd.

„Žene su itekako ravnopravne po svom u?inku i doprinosu kulturi, umetnosti i razvoju društva, što se može vrlo dobro videti i na osnovu spiska evropskih i svetskih vladara ?ije su posvete i potpisi sada stigli u Adligat. Drago mi je što Muzej knjige i Udruženje gra?ana Adligat posebno poštuje princip ravnopravnosti i na najbolji mogu?i na?in promoviše i bori se za ravnopravnost koja mora u?i u sve pore društva. Dakle ne samo u me?usobne odnose ve? i u muzeje, biblioteke, digitalnu sferu – ravnopravnost mora da postane naša svakidašnjica svuda i uvek“, kaže doskorašnja povorenica za ravnopravnost Brankica Jankovi? sa kojom je Adligat ove godine 8. marta otvorio jedinstvenu postavku u svetu posve?enu književnicama koje su do sada dobile ovo najviše priznanje.

„Posvete i potpise važnih ljudi nabavljamo na razli?ite na?ine“, kaže Lazi?. „?esto nam sami predsednici, premijeri, književnici izlaze u susret i šalju svoje potpisane fotografije i knjige. Ponekad otkupljujemo pojedina?ne potpise ili cele zbirke. Autogrami koji su nam sada stigli su iz više izvora“.

Džastin Trudo, premijer Kanade, Toni Bler, bivši premijer Velike Britanije, Andrej Babiš, premijer ?eške, Karl Bilt, bivši premijer Švedske, Hose Marija Aznar, bivši premijer Španije, Marijano Rahoj, bivši premijer Španije, Helmut Šmit, bivši kancelar Nema?ke – samo su neki od potpisa koji se nalaze u vlasništvu Adligata.

Tu su i Tarja Karina Halonen, prva žena predsednica Finske, Simoneta Somaruga, predsednica Švajcarske, Vaclav Klaus, bivši predsednik ?eške, ?or?e Ivanov, bivši predsednik Makedonije, Konstantinos Stephanopoulos, bivši predsednik Gr?ke, Leonid Makarovi? Krav?uk, prvi predsednik Ukrajine, Arpad Genc, prvi predsednik Ma?arske, te Car Simeon, Bugarski car, Nadvojvoda Karl von Habsburg, sadašnji šef carske porodice, Norodom Moninet Sihanouk, kraljica majka Kambodže i mnogi drugi.