TITO I JA SADA I KAO KNJIGA!

Izdava?ka ku?a Laguna objavljuje knjigu nastalu po kultnom ostvarenju srpske kinematografije „Tito i ja“ Gorana Markovi?a, filmu koji je pobrao lovorike na doma?im i me?unarodnim filmskim festivalima.

Prema autorovim re?ima, ovaj roman ne pokušava da objasni epohu kolektivizma pedesetih godina 20. veka u Jugoslaviji, a još manje titoizam i Tita, nego sazrevanje jednog ?aka koji prvi put u životu donosi svoju odluku i po?inje da misli svojom glavom.

„Ova knjiga je nastala kao pokušaj da se nekako dovedu u red moja se?anja na detinjstvo“, isti?e Goran Markovi?.

Nezaboravni likovi de?aka Zorana i njegovih školskih drugova, tvrdokornog nastavnika Raje koji ih vodi na ekskurziju u Titov rodni kraj u Hrvatskom Zagorju, njihovih doma?ina i vršnjaka koje Zoranov razred upoznaje na tom hodo?aš?u u zapadne krajeve zemlje, humorno i melanholi?no evociraju detinjstvo i odrastanje ?itavih generacija „Titovih pionira“, bez pomodnog odricanja od sopstvene prošlosti. Školska priredba u ?ast Titovog ro?endana, susret s Titom i sudbina nastavnika Raje sen?e ovu pri?u tamnim tonovima koji su se ve? tada nadvijali nad nesre?nom zemljom gde je vladalo jednoumlje i gde jedan desetogodišnjak tu nakaradnu ideologiju odbacuje svojim školskim sastavom.

„Prošlo je ?etrdeset godina od smrti Josipa Broza i stvari sada izgledaju potpuno druga?ije nego kako ih je video i doživeo mali Zoran, junak ovog kratkog romana. Ali, kako su Zoranova ujedno i moja se?anja na doba kada je vladao ovaj sasvim neobi?ni diktator, i kako de?je vi?enje stvarnosti ponekad više vredi od zrelog sagledavanja stvari, mislim da bi pri?a o Zoranovoj velikoj avanturi, maršu Titovim rodnim krajem, mogla pružiti sasvim nov, ako ništa drugo onda zabavan pogled na to vreme.“

Baš kao i film, knjiga sadrži delove koji ?e vam svaki put izmamiti osmeh.

Ne predose?aju?i ništa i nošen novom, neizdrživom željom da ?alabrcnem malo šuta, zabio sam kašiku u zid i po?eo da u slast žva?em malter. Te?a je naglo otvorio vrata od špajza i tada mu je ispala ta re?: – Ti… ti si degenerik! Me?utim, tata je samo odmahnuo rukom i rekao: – Gluposti! Detetu treba kalcijuma. Na to se te?a užasno razbesneo: – A ko ?e da popravi zid!? Tata je bio veseo i pomilovao me po glavi: – On i ja. Samo dok se moj sin sit najede zida!

Roman o odrastanju „Tito i ja“ koji je poznati reditelj Goran Markovi? napisao po svom scenariju za istoimeni film možete prona?i u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.